Stanowisko Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w sprawie powołania spółki „Inwestycje Polskie”

Polskie Lobby Przemysłowe przyjmuje z zadowoleniem zapowiedź powołania spółki „Inwestycje Polskie” oraz wykorzystania w jej finansowaniu mechanizmu kredytującego Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest to wykorzystanie postulatu PLP, pojawiającego się między innymi w naszym Raporcie z marca 2012 roku.[1], w którego części pt. „Wizja nowoczesnej reindustrializacji Polski” rekomendowaliśmy m.in. powstanie państwowej korporacji dla wspierania rozwoju przemysłu polskiego. Powinna ona wspierać tanim kredytem, jak również dotacjami, przedsięwzięcia inwestycyjne o ważnym znaczeniu dla kraju. Zaznaczyliśmy, iż wiodącą rolę w tym procesie powinien pełnić Bank Gospodarstwa Krajowego. Uważamy bowiem, że stworzenie  tego rodzaju mechanizmu znacząco podwyższy zdolności inwestycyjne Polski, jednocześnie  pozwoli zmniejszyć ograniczenia rozwojowe powodowane konsolidacją fiskalną.

Polskie Lobby Przemysłowe zaznacza zarazem, iż efektywne wykorzystanie tego rodzaju dźwigni inwestycyjnej powinno być kluczowym elementem szerzej zakrojonej strategii reindustrializacji Polski. Jej celem powinno być długookresowe powiększenie potencjału gospodarczego kraju za pomocą świadomej przebudowy i przemiany struktury gospodarki ukierunkowanej na  stworzenie bądź wzmocnienie roli bardziej wydajnych i nowoczesnych jej gałęzi. Pozwoliłoby to zwiększyć   wartość dodaną, wytworzoną w przeliczeniu na jednego mieszkańca naszego kraju. Tym samym zmniejszyć nasze opóźnienie pod tym względem. Równocześnie spowodowałoby to  zmniejszenie obecnie nadmiernego, a  docelowo likwidację deficytu handlowego w obrotach dobrami przemysłowymi dzięki zwiększeniu atrakcyjności eksportu, jak również stopniowe podniesienie siły nabywczej obywateli dzięki zwiększeniu liczby lepiej płatnych miejsc pracy.

W szczególności zwracamy uwagę na potrzebę uwzględnienia w takiej strategii nadchodzącej światowej fali „technologii przełomów” (break-through technologies), przewidywanej na lata 2015-2020. Jak zauważamy we wspomnianym Raporcie, ta masowa wymiana technologii spowoduje nowy etap procesu reindustrializacji w krajach rozwiniętych. Dlatego  przygotowanie się do niego już dzisiaj poprzez wdrożenie i uruchomienie krajowej produkcji wielkiej skali w tych obszarach przyniesie długoterminowe korzyści w postaci szybkiego wzrostu wydajności i konkurencyjności krajowej produkcji.

 Kluczowe znaczenie z tego punktu widzenia ma rozwój przemysłów wysokiej techniki przez rozwinięcie na współcześnie niezbędną skalę frontu prac naukowo-badawczych i stworzenie na tej podstawie przyczółków dla powstawania nowych gałęzi przemysłu, opartych na nowoczesnych technologiach. Popyt rynku światowego na wyroby tych przemysłów rośnie bowiem najszybciej i z największym nasileniem przebiegają w nich procesy innowacyjne. Dlatego największe potrzeby rozwoju dotyczą dziś elektroniki, teleinformatyki, biotechnologii i nanotechnologii, chemii specjalizowanej oraz sprzętu dla potrzeb medycyny, ochrony środowiska i klimatu. Trzeba równocześnie tworzyć silnie działające zachęty dla przemysłów wykorzystujących krajowe zaplecze kooperacyjne i bazę badawczo-rozwojową w naszym kraju.

W świetle powyższego decyzje inwestycyjne powinny być częścią zintegrowanego myślenia o rozwoju nauki i badań, poprawie stanu infrastruktury technicznej i kapitału ludzkiego oraz strategicznych decyzji co do przyszłości polskich branż. Ta ostatnia uwaga obejmuje zarówno konieczność wyboru ścieżki wchłaniania postępu naukowo technicznego przez nowotworzone gałęzie przemysłu, jak i uwzględnienia stanu krajowych zasobów surowcowych i ich potencjału oraz kwestii własnościowych w spółkach Skarbu Państwa. Jest to szczególnie istotne w świetle zamiaru wniesienia przez Ministerstwo Skarbu Państwa aportem do Banku Gospodarstwa Krajowego części akcji posiadanych przez Ministerstwo.

Polskie Lobby Przemysłowe uważa, iż wykorzystanie akcji spółek Skarbu Państwa do powiększenia stanu aktywów BGK jest jednym z możliwych rozwiązań. W rozsądny sposób zwiększy to  możliwości kredytowania inwestycji ważnych dla rozwoju gospodarczego kraju. Jednocześnie niezwykle ważne jest, aby nie uszczuplić przez sprzedaż tej części akcji posiadanych przez Skarb Państwa, których posiadanie jest cennym instrumentem polityki gospodarczej i kształtowania rynku, szczególnie w obszarach strategicznych, takich jak energetyka.

Polskie Lobby Przemysłowe apeluje o wdrożenie innych rekomendacji i propozycji z naszego Raportu, takich jak m.in. odpisy podatkowe na wydatki badawczo- rozwojowe, czy też utworzenie funduszu rewolwingowego udzielającego kredyty typu „bez zysku” dla przedsięwzięć w sferze wysokiej techniki. Jednocześnie deklarujemy naszą pomoc w opracowywaniu strategii i szczegółowych rozwiązań na rzecz długofalowego rozwoju polskiej gospodarki.


[1]Patrz:  RAPORT POLSKIEGO LOBBY PRZEMYSŁOWEGO – „Straty w potencjale polskiego przemysłu i jego ułomna transformacja po 1989 roku. Wizja nowoczesnej reindustrializacji Polski” w szczególności strony 75-86. Raport dostępny pod adresem: http://www.plp.info.pl/?p=103