Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Odtworzenie Wojsk Rakietowych w świetle modernizacji Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej z udziałem polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego

W dniu 19 listopada 2015 r. w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się  Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Odtworzenie Wojsk Rakietowych w świetle modernizacji Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej z udziałem polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego, której organizatorami byli Wojskowa Akademia Techniczna i Polskie Lobby Przemysłowe, przy współpracy z: Zarządem Wojsk Rakietowych i Artylerii Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Akademią Obrony Narodowej, Akademią Marynarki Wojennej, Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych, Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych i Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia.

Konferencja stanowiła forum dialogu pomiędzy przedstawicielami wojska, przemysłu i nauki w celu poznania wzajemnych oczekiwań oraz zaprezentowania wizji odbudowy Wojsk Rakietowych i możliwości rozwoju artylerii w odniesieniu do programu pt. „Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych[1].

Zamiarem organizatorów konferencji było skoncentrowanie uwagi autorów referatów na analizy dotyczące miejsca i roli Wojsk Rakietowych i Artylerii (WRiA) w ramach połączonego wsparcia ogniowego (na bazie wniosków wynikających z analizy współczesnych konfliktów zbrojnych, w tym na Ukrainie) oraz na możliwościach odbudowy Wojsk Rakietowych w oparciu o potencjał polskiego przemysłu zbrojeniowego przy współudziale zaplecza naukowo-badawczego i dydaktycznego. Ponadto organizatorzy pragną zwrócić uwagę na istotną, ciągle wzrastającą rolę nowoczesnych i innowacyjnych technologii, które powinny być wykorzystane w procesie modernizacji technicznej WRiA.

Tematem wiodącym konferencji była kwestia odtworzenia polskich Wojsk Rakietowych, które – po wycofaniu w 2005 roku zestawów produkcji radzieckiej TOCZKA I ŁUNAprzestały praktycznie istnieć. A przecież jeszcze na początku lat 90-tych XX wieku Polska posiadała duży potencjał nowoczesnych wojsk rakietowych zorganizowanych w cztery brygady, złożone zarówno z rakiet operacyjno-taktycznych, jak i taktycznych, o czym mówił w referacie pt. Tradycja i odtworzenie Wojsk Rakietowych w polskich Siłach Zbrojnych były szef Wojsk Rakietowych i Artylerii gen. bryg. Jarosław WIERZCHOLSKI.

Pilną potrzebę odtworzenia w Siłach Zbrojnych RP Wojsk Rakietowych potwierdza przebieg najnowszych konfliktów militarnych na świecie, w tym ostatnich starć zbrojnych na Ukrainie. Polska, jako państwo graniczne NATO, powinna dysponować odpowiednim potencjałem w tym zakresie. Zestawy rakietowe o zasięgu dochodzącym do 300 km mogą poza tym spełniać rolę odstraszającą, stąd należy podkreślić duże znaczenie programu HOMAR, realizowanego przez konsorcjum, na czele którego stoi Huta Stalowa Wola S.A.

Rozwojowi potencjału dydaktycznego ukierunkowanego na potrzeby odtwarzanych Wojsk Rakietowych sprzyjać będzie „Porozumienie o współpracy pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną a Zarządem Wojsk Rakietowych i Artylerii IWL DGRSZ” podpisane przez rektora-komendanta WAT gen. dyw. prof. dr. hab. inż. Zygmunta MIERCZYKA i szefa Zarządu WRiA płk. dr. Jarosława KRASZEWSKIEGO w dniu 11 grudnia 2014 roku.

W efekcie zrealizowanych wszystkich planowanych przedsięwzięć organizacyjno-technicznych Siły Zbrojne RP odtworzą w Wojska Rakietowe na miarę XXI wieku, a także pozyskają nowoczesne zaplecze techniczne oraz dydaktyczne, kształcące wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno-techniczną, o wysokich kompetencjach, zdolną skutecznie wykorzystać wszystkie zalety użytkowanej nowoczesnej techniki rakietowej na współczesnym polu walki.

Podczas Konferencji wygłoszone zostały następujące referaty:

 

– Gen. broni dr inż. Anatol WOJTAN (I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP) – Rozwój wojsk rakietowych i artylerii w kontekście ewolucji zdań głębokiego wsparcia ogniowego we współczesnej operacji obronnej;

– Gen. Włodzimierz NOWAK ( Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON) –Modernizacja Wojsk Rakietowych i Artylerii – praktyczny wymiar realizacji polityki zbrojeniowej resortu obrony narodowej;

– Płk dr inż. Maciej NELKE, ppłk mgr inż. Dariusz REWAK ( Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych) –  ROLA I MIEJSCE OGNIA POŁĄCZONEGO W TARGETINGU  NA POZIOMIE STRATEGICZNO-OPERACYJNYM;

– Krzysztof TROFINIAK ( Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.)  Udział PGZ w programach modernizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem programu modernizacji artylerii;

.– płk dr Jarosław KRASZEWSKI ( Szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii  Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych) – ODTWORZENIE WOJSK RAKIETOWYCH,

Wiceadm. dr  Stanisław Zarychta, kmdr por. Michał Pawełka (Centrum Operacji Morskich) – WOJSKA RAKIETOWE I ARTYLERII MARYNARKI WOJENNEJ – WCZORAJ I DZIŚ;

– Gen. bryg. Jarosław Wierzcholski – Tradycja i odtworzenie Wojsk Rakietowych w polskich Siłach Zbrojnych;

– Bartłomiej Zając ( Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.) – Huta Stalowa Wola S.A. w procesie odtworzenia Wojsk Rakietowych SZ RP;

– Jan Przanowski, Piotr Wojciechowski ( WB Electronics S.A.) – Rola WB Electronics S.A. w procesie odtwarzania potencjału wojsk rakietowych w SZ RP

– Maciej Moskalewicz, Tomasz Rasztabiga, Marek Młynarczyk, Andrzej Kucharski, Małgorzata Borkowska (Polska Grupa zbrojeniowa S.A. – MESKO S.A.)POLONIZACJA WYROBU FENIKS;

– płk dr inż. Jacek BORKOWSKI (Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia )-Analiza zdolności badawczych sprzętu i amunicji artyleryjskiej oraz ograniczeń wynikających z istniejącej infrastruktury poligonowej w świetle realizowanych programów modernizacyjnych Wojsk Rakietowych i Artylerii;

– Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Stępień ( Zakład Technologii Wytwarzania i Aplikacji Wyrobów Instytut Metalurgii Żelaza) – Innowacyjne technologie opracowane w IMŻ i ich implementacja  w polskim przemyśle obronnym dla potrzeb Wojsk Rakietowych SZ RP.

Warto dodać, iż wygłoszone referaty zostały zamieszczone w monografii wydanej na konferencję, którą otrzymali jej uczestnicy.

 

Prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka

Bogdan Węgrzynek

 

 

 

 

 [1]Dz.U. RP poz. 796 z dnia 04.10.2013 r. – Uchwała Nr 164 Rady Ministrów z dnia 17.09.2013 r.