Komunikat Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i Kapituły Honorowego Wyróżnienia „Bene Meritus pro Industria Poloniae” („Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”)w 2019 roku.

Na posiedzeniu władz Polskiego Lobby Przemysłowego w dniu 5 marca 2013 r. zostało ustanowione Honorowe Wyróżnienie przyznawane przez PLP pn. „Bene Merituspro Industria Poloniae” ( „Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”).  W dniu  1 marca 2019 roku  odbyło się posiedzenie Kapituły Honorowego Wyróżnienia w składzie:  prof. nadzw. dr inż. Tadeusz Gałązka ( przewodniczący ),  inż. Zygmunt Dębiński ( sekretarz),  mgr Kazimierz Łasiewicki, płk w st. spocz. mgr inż. Jerzy Kade, gen. w st. spocz. prof. dr hab. inż. Jerzy Modrzewski i prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk.Uwzględniając określone w Regulaminie Przyznawania Wyróżnień Honorowych PLP niżej wymienione kryteria wyboru:

– całokształt dorobku zawodowego,

–  znaczące dokonania w działalności przemysłowo-gospodarczej,

–  osiągnięcia naukowe wdrożone do praktyki przemysłowej,

oraz  ich znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki narodowej, Kapituła podjęła decyzje o przyznaniu w 2019 roku, w ramach VII edycji,  „Honorowych Wyróżnień Bene Merituspro Industria Poloniae” – „Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu” następującym osobom:

1. Prof. zw. dr hab. inż.  Andrzejowi Buchaczowi  – pracownikowi  naukowemu Wydziału MechanicznegoPolitechniki Śląskiej, autorowi wielu grantów związanych z przemysłem, promotorowi licznych prac doktorskich którego kandydaturę zgłosił Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich-SIMP.

 

2.  Prof. dr hab. inż. Stefanowi Góralczykowi– byłemu wieloletniemu Dyrektorowi Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, wybitnemu ekspertowi w dziedzinie kruszyw i materiałów budowlanych oraz gospodarki odpadami mineralnymi, którego kandydaturę zgłosił  Zarząd Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych  NOT.

 

3. Dr inż. Romanowi  Dufrêne– byłemu wieloletniemu Dyrektorowi Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji, konstruktorowi wielu radarów, którego kandydaturę zgłosił członek Kapituły płk w st. spocz. mgr inż. Jerzy Kade,

 

4. Płk rez. mgr inż. Grzegorzowi  Kaniowskiemu– głównemu specjaliście z Departamentu Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej od wielu lat odpowiedzialnemu za współpracę z przemysłem obronnym, którego kandydaturę zgłosił Związek Zawodowy Sektora Obronnego.

 

5. Mgr inż. Janowi  Andrzejowi Kasprzykowi– współwłaścicielowi  i menadżerowi firmy SPETECH sp. z o.o. w Bielsku Białej, będącej uznanym  w Europie i podstawowym w Polsce dostawcą  zaawansowanych  produktów z zakresu uszczelnień procesowych, którego kandydaturę zgłosił Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich-SIMP.

 

6. Prof. dr hab. inż.  Jerzemu Manerowskiemu– wybitnemu  specjaliście  w dziedzinie modelowania matematycznego i komputerowego dynamiki lotu sterowanych statków powietrznych, ekspertowi badania wypadków lotniczych z Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, którego kandydaturę zgłosiło Towarzystwo Polskich Inżynierów Lotnictwa SIMP.

 

7.Janowi Piotrowskiemu – założycielowi i właścicielowi  Zakładu Usługowo-Produkcyjno-Handlowego  „ELIZA” w Charnowie k. Ustki, zajmującego się produkcją wyrobów aerozolowych, jednego  z pierwszych tego typu zakładów w Polsce, którego kandydaturę zgłosiła Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Słupsku.

 

8. Mgr inż. Adamowi Potrykusowi –pełniącemu obowiązki Prezesa Stoczni Remontowej NAUTA S.A., przez wiele lat  pracy nadzorującemu przebudowę oraz modernizację  wielu  okrętów Marynarki Wojennej, którego kandydaturę zgłosiła Rada Budowy Okrętów.

 

9. Mgr inż. Antoniemu  Rusinkowi   –wybitnemu menedżerowi  w przemyśle zbrojeniowym od 40 lat związanemu  z Hutą Stalowa Wola, którego kandydaturę zgłosił  Zarząd Krajowy Związku  Zawodowego Inżynierów i Techników.

 

10. Mgr inż. Andrzejowi Zygmuntowi Styczyńskiemu – Prezesowi Zarządu,  Dyrektorowi Naczelnemu Pabianickiej Fabryki Narzędzi „PAFANA” S.A., autorowi wielu nowych konstrukcji narzędzi skrawających i wielu projektów racjonalizatorskich, którego kandydaturę zgłosił Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich-SIMP.

 

za zgodność:

 

Przewodniczący Kapituły                                                       Koordynator

Honorowego Wyróżnienia PLP                         Polskiego Lobby Przemysłowego

prof. dr inż. Tadeusz Gałązka                       prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka