Uroczystość 31-rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego

W sobotę 13 kwietnia 2024 roku w sali widowiskowej  przedsiębiorstwa produkującego radary PIT-RADWAR S.A. w Warszawie odbyła się  uroczystość 31-lecia powstania Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. 

W uroczystości wzięli udział m.in.: były premier Senator Waldemar Pawlak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Senatu RP oraz Janusz Onyszkiewicz i Gen. broni Edward Gruszka – Doradcy Wicepremiera, Ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, działacze związków zawodowych współpracujących z Polskim Lobby Przemysłowym, prezesi przedsiębiorstw i firm, prezesi i działacze organizacji społecznych i stowarzyszeń oraz dziennikarze.

Gości powitali Koordynator PLP prof. dr hab. Paweł Soroka i mgr inż. Jerzy Miłosz – przedstawiciel władz PIT-RADWAR S.A. , który zaprezentował w postaci prezentacji działalność i dokonania tego przedsiębiorstwa, zaś prof dr hab. Paweł Soroka omówił dokonania PLP w roku 2023 i na początku 2024 roku. Ponadto odczytał Listy Gratulacyjne skierowane do uczestników uroczystości 31-lecia PLP przez Wicepremiera, Ministra Cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego i Wicepremiera, Ministra Obrony Narodowej Władysław Kosiniaka-Kamysza.

Następnie rozpoczęła się najważniejsza część uroczystych obchodów 31-lecia PLP, którą było wręczenie po raz dwunasty Wyróżnień Honorowych Polskiego Lobby Przemysłowego pt. „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu). Decyzją z dnia 29 lutego 2024 roku, powołana przez władze PLP Kapituła Honorowego Wyróżnienia, w oparciu o takie kryteria jak:

– całokształt dorobku zawodowego,

– znaczące dokonania w działalności przemysłowo – gospodarczej,

– osiągnięcia naukowe wdrożone do praktyki przemysłowej, oraz ich znaczenia dla społeczeństwa i gospodarki narodowej, 

podjęła decyzję o przyznaniu w 2024 roku Honorowego Wyróżnienia PLP następującym osobom: 

1. Gen. mgr inż. Ryszardowi Dębskiemu, który w trakcie długoletniej zawodowej służby wojskowej w jednostkach lotniczych zajmował się obsługą i eksploatacją samolotów i śmigłowców bojowych, pełniącemu w latach 1997 – 2002 roku obowiązki Głównego Inżyniera Wojsk Lotniczych, a następnie Szefa Logistyki Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, współpracującego aktywnie  z polskim przemysłem lotniczym. Zasłużonego w przygotowanie  infrastruktury i specjalistów do przyjęcia  i eksploatacji samolotów F-16. Jego kandydaturę zgłosiło Towarzystwo  Polskich Inżynierów Lotnictwa.

2. Mgr inż. Stanisławowi  Janasowi – zasłużonemu  działaczowi  związkowemu wywodzącemu  się z przemysłu lotniczego., który przez wiele lat był przewodniczącym Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego i Federacji Związków Zawodowych „Przemysł Specjalny, posłowi na Sejm RP kilku kadencji, w którym pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej,  .zaangażowanemu w umocnienie  i restrukturyzację polskiego przemysłu obronnego oraz  odbudowę polskiego przemysłu lotniczego. Jego kandydaturę zgłosił inż. Zygmunt Dębiński –  członek Gremium Koordynacyjnego Polskiego Lobby Przemysłowego.

3. Dr inż. Wiesławowi Krzymieniowi – w latach 1979-2023 pracownikowi naukowemu Instytutu Lotnictwa, w którym przez wiele lat prowadził badania rezonansowe oraz sztywności i wytrzymałości  prototypów konstrukcji samolotów, szybowców i śmigłowców powstałych w Polskich Zakładach Lotniczych, autorowi  ponad 40 artykułów z zakresu budowy konstrukcji lotniczych. Jest on także współorganizatorem wielu edycji Warszawskich Dni Techniki. Jego kandydaturę zgłosił Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

4. Prof. ucz. dr hab. inż. Krzysztofowi Kubryńskiemu – związanemu z Politechniką Warszawską konstruktorowi lotniczemu o wielkim dorobku, będącemu autorem projektów aerodynamicznych kilkunastu samolotów i szybowców oraz  modyfikacji istniejących konstrukcji lotniczych, projektantowi śmigieł, a także twórcy szeregu  programów wspomagających projektowanie aerodynamiczne. Jego kandydaturę zgłosił  prof. dr hab. Paweł Soroka – członek Gremium Koordynacyjnego Polskiego Lobby Przemysłowego.

5. Pośmiertnie inż. Zdzisławowi Malickiemu – w latach  1965-1982 dyrektorowi  naczelnemu Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola, pod którego przewodnictwem Huta  osiągnęła  najwyższy poziom rozwoju. Dzięki jego staraniom w Hucie Stalowa Wola  zaczęto wykorzystywać zachodnie licencje do produkcji maszyn budowlanych i powołano Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, który zajmuje się rozwojem konstrukcji i projektowaniem  nowych wyrobów. Jako poseł zasiadał on w komisjach sejmowych  dotyczących gospodarki. Jego kandydaturę zgłosił Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

6. Mgr inż.  Romanowi  Mizernemu – Prezesowi Spółki Akcyjnej  HOLDING-ZREMB Gorzów, która pod jego kierownictwem swoje działania opiera o bardzo wysoki poziom techniczny oraz wysoką jakość produktów i usług, której 70-80 procent całej produkcji stanowi eksport. Kierowany przez niego Holding prowadzi szeroką działalność społeczną utrzymując bardzo dobre relacje z otoczeniem, wspomagając i sponsorując  przedszkola, szkoły, uczelnie, kluby sportowe i ośrodki kultury. Jego kandydaturę zgłosił Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

7. Dr Piotrowi Ostrowskiemu – Przewodniczącemu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i wiceprzewodniczącemu  Rady Dialogu Społecznego, od wielu lat aktywnie działającemu  na rzecz rozwoju  polskiego przemysłu i promowania polskich przedsiębiorstw za granicą, umiejętnie łączącemu  w dialogu społecznym interesy pracowników i pracodawców. Jego kandydaturę zgłosił Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Inżynierów i Techników.

8. Dr inż. Krzysztofowi Pawińskiemu – znakomitemu menadżerowi, współzałożycielowi i  współwłaścicielowi , a od 1990 roku  Prezesowi  Zarządu  Maspex – największej prywatnej firmy w branży spożywczej w Polsce oraz jednej z największych w Europie Środkowo-Wschodniej, której produkty  trafiają do 70 krajów na całym świecie. Jego kandydaturę zgłosiła Hanna Kielich – Rainka – Redaktor naczelna czasopisma FENOMEN POLSKA.

9. Mgr inż. Tomaszowi Rutkowskiemu – Zastępcy dyrektora Oddziału Gdańskiego PIT-RADWAR S.A., który wniósł  duży wkład w opracowanie nowoczesnych rozwiązań systemów radiolokacyjnych produkowanych przez polski przemysł obronny, przyczyniając  się do postępu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP.  W latach 2002-2006 aktywnie uczestniczył on w pracach grup roboczych NATO RTO SET Panel, których celem jest rozwój współpracy i wymiany informacji naukowo-technicznej miedzy placówkami badawczo-rozwojowymi krajów członkowskich NATO, realizującymi projekty na rzecz obronności.  Jego kandydaturę zgłosiło Koło Zakładowe SIMP przy PIT-RADWAR S.A.

10. Dr inż. Marcinowi Szenderowi – założycielowi i  Prezesowi  MSP InnTech sp. z o.o., pionierskiej i wiodącej firmy w Polsce  w branży latających systemów bezzałogowych, który aktywnie uczestniczył w projektowaniu i produkcji kilkudziesięciu  bezzałogowych statków powietrznych dla  przemysłu obronnego, lotniczego i energetycznego, a także w wyprodukowaniu – wspólnie z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych – celów powietrznych dla Sił Zbrojnych RP.   Jego kandydaturę zgłosiła dr Katarzyna Rawska – członek Gremium Koordynacyjnego Polskiego Lobby Przemysłowego.

11. Mgr inż. Marcinowi Wiśniewskiemu – Prezesowi Zarządu Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A., w którym jest zatrudniony od 2001 roku,  przez wiele lat kierującemu w nim obszarem  badań i rozwoju, autorowi i współtwórcy nowych technologii i rozwiązań systemowych wykorzystywanych w zakresie  bezpieczeństwa morskiego państwa, w tym zwłaszcza  Systemu zarządzania walką SCOT-M. Jego kandydaturę zgłosiła Rada Rozwoju Polskiej Marynarki Wojennej i Handlowej.

12. Mgr inż. Łukaszowi  Zbrzeżnemu – Dyrektorowi  Biura Systemów Uzbrojenia PIT-Radwar S.A., autorowi i współautorowi  wielu specjalistycznych konstrukcji z dziedziny systemów uzbrojenia, w tym układów automatycznego śledzenia obiektów przy pomocy optoelektronicznych głowic. Pod jego kierunkiem zostały opracowane i wdrożone do produkcji seryjnej oraz przekazane do eksploatacji w Siłach Zbrojnych RP polskie systemy obrony przeciwlotniczej bardzo krótkiego zasięgu. Jego kandydaturę zgłosiło Koło Zakładowe SIMP przy PIT-RADWAR S.A.

13. Płk dr hab. inż. Mariuszowi Zieji – Profesorowi Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych  i kierownikowi w tym instytucie Zakładu Informatycznego Wsparcia Logistyki, wykładowcy na Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej, zajmującemu się zagadnieniami eksploatacji wojskowych statków powietrznych, który opracował oraz wdrożył w lotnictwie Sił Zbrojnych RP systemy informatyczne wspierające zarządzanie bezpieczeństwem i eksploatację wojskowych statków powietrznych. Aktywnie uczestniczy on w międzynarodowej działalności naukowej i w zespołach eksperckich NATO. Jego kandydaturę zgłosił  prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik – Przewodniczący Kapituły Honorowego Wyróżnienia Polskiego Lobby Przemysłowego „Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”.

Honorowe Wyróżnienia PLP wręczyli Senator Waldemar Pawlak i Doradcy Wicepremiera, Ministra Obrony Narodowej Janusz Onyszkiewicz i Gen. broni Edward Gruszka oraz przewodniczący Kapituły tego wyróżnienia prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik.  Następnie głos zabrali: w imieniu wyróżnionych – mgr inż. Marcin Wiśniewski oraz Waldemar Pawlak, Janusz Onyszkiewicz i Gen. broni Edward Gruszka.

W dalszej części  uroczystości o charakterze seminaryjnym wystąpili:  

1. Mgr inż. Łukasz Zbrzeżny – Przedstawienie programu obrony powietrznej „NAREW”

2.Prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik – Potrzeba odbudowy polskiego przemysłu lotniczego

3. Inż. Sylwester Pietrzak – Realizacja programu budowy wielozadaniowych fregat „MIECZNIK”.

Ponadto w trakcie uroczystości odbyła się promocja najnowszego Rocznika Polskiego Lobby Przemysłowego zawierającego materiały programowe i informacyjne, opinie i stanowiska z 2023 i początku 2024 roku. W drugiej części uroczystości odbyło  się spotkanie towarzyskie  połączone z poczęstunkiem i  wymianą poglądów.