Historia i dokonania Polskiego Lobby Przemysłowego

Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego powstało w 1993 roku w Warszawie. Inicjatorami jego powstania byli dyrektorzy, pracownicy naukowi współpracujący z przemysłem i związkowcy będący uczestnikami trzech ogólnopolskich seminariów, które odbyły się w 1992 roku w Świdniku oraz Warszawie. Były one  poświęcone sytuacji i przekształceniom w polskich przemysłach: elektronicznym, lotniczym i obronnym, które wtedy znalazły się w trudnym położeniu. W trakcie wspomnianych konferencji postulowano sformułowanie długofalowej polityki przemysłowej, realizowanej przez państwo, od której odżegnywał się wówczas rząd.  Ówczesny minister przemysłu Tadeusz Syryjczyk głosił hasło, że „najlepszą polityką przemysłową jest brak polityki przemysłowej”. W Polsce trwały wówczas procesy deindustrializacji, przede wszystkim upadku i likwidacji dużych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych, w tym w branżach wysokiej techniki włącznie z branżą zbrojeniową i lotniczą. Uczestnicy wymienionych seminariów razem  doszli do wniosku, że konieczne  jest stałe  i konsekwentne oddziaływanie na władze i polityków w celu obrony interesów polskiego przemysłu i stwarzania warunków dla jego rozwoju w globalizującym się świecie.

             Polskie Lobby Przemysłowe ukonstytuowało się 13 marca 1993 roku na zebraniu założycielskim, które odbyło się w Warszawie w Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej. Przybrało ono  formę niezależnej organizacji  społecznej  będącej porozumieniem o współdziałaniu działających  na rzecz polskiego przemysłu, w tym obronnego, stowarzyszeń i organizacji  oraz związków zawodowych różnych nurtów i branż. Do PLP przystąpiła również  grupa dyrektorów oraz ekspertów i pracowników naukowych działających na styku z przemysłem, w tym naukowców współpracujących z Siłami  Zbrojnymi RP. Polskie Lobby Przemysłowe stało się płaszczyzną uzgadniania i wypracowania stanowisk, opinii i ekspertyz w istotnych sprawach polskiego przemysłu, zwłaszcza branż strategicznych i wysokiej techniki, w tym przemysłu obronnego i lotniczego.

W tych sprawach upoważnieni przedstawiciele poszczególnych instytucji, organizacji, związków zawodowych  i stowarzyszeń podpisali się pod listą założycieli, będącą deklaracją uczestnictwa w  pracach Polskiego Lobby Przemysłowego i aprobującą  jego założenia programowe. Osoby fizyczne – dyrektorzy, prezesi, naukowcy  i eksperci – wypełniły deklaracje udziału w działaniach  PLP.

W 1995 roku Polskie Lobby Przemysłowe swoim patronem uczyniło  wybitnego polskiego polityka gospodarczego i męża stanu Eugeniusza Kwiatkowskiego. W swojej działalności – jako nadrzędnym kryterium i wartością  – PLP  kieruje się polską racją stanu w gospodarce, patriotyzmem gospodarczym i systematycznie podejmuje działania na rzecz suwerenności gospodarczej Polski w  zglobalizowanym świecie. Od początku swojego istnienia  nie jest związane z jakakolwiek partią polityczną, działa ponad podziałami politycznymi. Należy podkreślić, że Polskie Lobby Przemysłowe nie prowadzi działalności gospodarczej oraz biznesowej, ograniczając się jedynie do funkcji opiniotwórczych i opiniodawczych oraz edukacyjnych. Jest zatem organizacją non-profit. PLP nie jest także zawodową organizacją lobbystyczną, działa bowiem w oparciu o pracę społeczną, choć swoją działalność – w związku z wejściem w życie  Ustawy o lobbingu – zgłosiło do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jako przejaw lobbingu społecznego, uzyskując z jego strony  tego akceptację.

W ciągu 31  lat swojego istnienia Polskie Lobby Przemysłowe wykazywało  dużą aktywność w obronie polskiego przemysłu i jego zaplecza badawczo-rozwojowego. Podejmowało również działania o charakterze interwencyjnym, mające na celu ratowanie przedsiębiorstw i firm o szczególnym znaczeniu dla gospodarki lub obronności, które można zaliczyć do branż strategicznych.

W okresie 31 lat swojej działalności PLP sformułowało  ponad 520  opinii, opracowań i stanowisk, wniosków z konferencji oraz wiele ekspertyz, odnoszących się do  całej gospodarki, poszczególnych branż polskiego przemysłu lub konkretnych jego problemów oraz obronności. A także globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego, który wybuchł w 2008 roku oraz następnego, będącego następstwem pandemii koronawirusa. Przekazane one zostały Kancelarii Prezydenta RP, poszczególnym rządom i wybranym ministerstwom oraz komisjom sejmowym i senackim, Szefowi Sztabu Generalnego WP oraz dowódcom poszczególnych rodzajów sił zbrojnych. Wielokrotnie spotkały się one z odpowiedzią i wyjaśnieniami ze strony Kancelarii Prezydenta, władz rządowych  i parlamentarnych oraz Sił Zbrojnych RP. W niektórych sprawach reprezentanci PLP odbywali rozmowy na szczeblu ministerialnym lub w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.  Byli  również zapraszani na posiedzenia poszczególnych  komisji sejmowych i senackich. Wielokrotnie byli także  przyjmowani przez kolejnych Szefów Sztabu Generalnego WP.

Do największych osiągnięć  Polskiego Lobby Przemysłowego  w czasie 31 lat jego istnienia należy zaliczyć opublikowane w 1996 roku opracowanie pt. „Wielozadaniowy samolot bojowy dla wojsk lotniczych RP – szansa na modernizację gospodarki i rozwój ekonomiczny Polski. Opinia na temat sposobu wyboru oferty” oraz opracowanie pt. „Polska racja stanu. Elementy alternatywnego programu gospodarczego”,które zostało opublikowane w marcu 2000 roku. W 2004 roku opublikowany został „Alternatywny program naprawy PKP”, opracowany przez eksperta PLP mgr inż. Marka Głogowskiego. Natomiast w czerwcu 2005 roku wydany został „Raport o stanie państwa i sposobach jego naprawy”, opracowany przez – powołane z inicjatywy Polskiego Lobby Przemysłowego– Konwersatorium „O lepszą Polskę”, w pracach którego uczestniczyło ponad 40  intelektualistów i ekspertów. 17 grudnia 2008 r. Konserwatorium wznowiło swoje prace w celu opracowania raportu poświęconego globalnemu kryzysowi finansowo – gospodarczemu. Raport ten został ukończony wiosną 2011 i wydany w czerwcu 2011 roku. Zawiera on diagnozę i określenie przyczyn tego kryzysu, zarówno w wymiarze światowym jak i w warunkach polskich, a ponadto propozycje działań i narzędzi umożliwiających jego przezwyciężenie. W marcu 2012 r. został opracowany przez ekspertów PLP kolejny Raport pt. „Straty w potencjale polskiego przemysłu  i jego ułomna transformacja po 1989 roku. Wizja nowoczesnej reindustrializacji Polski”, opublikowany w roczniku PLP z 2012 roku. Z kolei w roczniku PLP z 2013 roku opublikowana została Część druga Raportu „Przyczyny i konsekwencje  globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego i jego przejawy w Polsce”. W 2019 roku opracowano Ekspertyzę Zespołu eksperckiego powołanego przez Polskie Lobby Przemysłowe, zawierającą propozycje do umowy offsetowej w związku z pozyskaniem przez Polskę samolotu wielozadaniowego F-35A. Z kolei w 2020 roku powołane przez Polskie Lobby Przemysłowe Konwersatorium „O lepszą Polskę” opracowało Raport zawierający diagnozę i prognozę globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego zdeterminowanego przez pandemię koronawirusa, wydany przez Dom Wydawniczy ELIPSA. Opracowało go 35 niezależnych ekspertów.

Istotną  formą działalności Polskiego Lobby Przemysłowego przez cały okres jego istnienia  były i są ogólnopolskie konferencje problemowe i seminaria oraz fora dyskusyjne i programowe. W ciągu 31 lat Polskie Lobby Przemysłowe – wspólnie z różnymi związkami zawodowymi i uczelniami wojskowymi lub stowarzyszeniami jako partnerami– zorganizowało ich prawie pięćdziesiąt. Większość z nich kończyła  się przyjęciem uchwał, wniosków lub stanowisk, pod którymi podpisali się – oprócz PLP – przedstawiciele związków zawodowych oraz organizacji i stowarzyszeń w nich uczestniczących. Referaty wygłaszane w trakcie tych konferencji były wydawane w formie książkowej lub zbindowanej.

  Polskiemu Lobby Przemysłowemu jako organizacji o charakterze opiniotwórczym i opiniodawczym zależało na dotarciu ze swoimi opiniami i postulatami do świadomości społeczeństwa. Stąd też stanowiska, opinie i ekspertyzy udostępniane i omawiane były na konferencjach prasowych, a ponadto zamieszczane lub przedstawiane były  na różnych portalach internetowych. W okresie 31 lat istnienia PLP zwołało ponad 90 konferencji prasowych. Za pomocą wyszukiwarki Google można odnaleźć w Internecie liczne artykuły i omówienia wystąpień PLP;  znaczna ich część znajduje się także na stronach internetowych PLP: www. plp.info.pl.

            Na posiedzeniu władz Polskiego Lobby Przemysłowego w dniu 5 marca 2013 r. zostało ustanowione Honorowe Wyróżnienie pn. „Bene Meritus pro Industria Poloniae” ( „Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”). Jest ono przyznawane każdego roku przez Kapitulę powołaną przez PLP. Dotąd przyznano je w ramach X edycji.

Dążąc do zwiększenia swego oddziaływania i skuteczności działania, a także dotarcia ze swoimi postulatami do środowisk pracowniczych, Polskie Lobby Przemysłowe doprowadziło do partnerskiej współpracy jego ekspertów ze środowiskami pracowniczymi, reprezentowanymi przez związki zawodowe różnych nurtów. 19 czerwca 1996 roku podpisane zostało porozumienie o współdziałaniu Polskiego Lobby Przemysłowego ze związkami zawodowymi różnych nurtów – ponad podziałami – w sprawie strategicznych branż polskiego przemysłu. Sygnatariusze porozumienia ustalili, że wspólnie będą monitorować procesy decyzyjne dotyczące funkcjonowania i przyszłości polskich branż strategicznych i przeciwstawiać się rozwiązaniom niekorzystnym dla naszego kraju. Dlatego Polskie Lobby Przemysłowe wsparło ruch zagrożonych polskich przedsiębiorstw, których przedstawiciele 13 lipca 2002 roku w Stoczni Szczecińskiej powołali istniejący dwa lata Ogólnopolski Komitet Protestacyjny. Koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego Paweł Soroka wszedł wtedy do prezydium OKP. Krótko przedtem PLP nawiązało współpracę z Komitetem Protestacyjnym Fabryki Kabli w Ożarowie i Komitetem Protestacyjnym Stoczni Szczecińskiej, dla którego przygotowało program ratowania stoczni i polskiego przemysłu stoczniowego.

10 marca 2004 roku Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego podpisało Porozumienie o Współpracy ze swoim partnerem strategicznym – Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. 7 września 2004 roku, z inicjatywy Polskiego Lobby Przemysłowego, zawarte zostało Porozumienie Obywatelskie Organizacji Społecznych  i Związków Zawodowych „Dla polskiej nauki, rozwoju ponad podziałami”. Sygnatariuszami Porozumienia są: Polskie Lobby Przemysłowe, Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” i Związek Zawodowy Pracowników Polskiej Akademii Nauk. Natomiast 17 stycznia 2007 roku  podpisane zostało Porozumienie o Współpracy pomiędzy Polskim Lobby Przemysłowym a Towarzystwem Wiedzy Obronnej, a ponadto  16 maja 2017 r. porozumienie o współpracy z Fundacją Fundusz Obrony Narodowej.

 

  1. Bieżącą działalnością Polskiego Lobby Przemysłowego kieruje Gremium Koordynacyjne w składzie:inż. Zygmunt Dębiński, prof. dr Tadeusz Gałązka, ppłk dr pil. Karol Lewandowski, mgr inż. Jerzy Kade , mgr inż. Wiesław Klimek, mgr Kazimierz Łasiewicki,, mgr inż Edmund Misterski, dr Janusz Olszewski, dr Krzysztof Pająk, dr inż. Henryk Potrzebowski, dr Katarzyna Rawska i prof. dr hab. Paweł Soroka.

 

Koordynatorem PLP jest  prof. dr hab. Paweł Soroka, a sekretarzem dr inż. Henryk Potrzebowski.

 

Adres Polskiego Lobby Przemysłowego:

 00-050 Warszawa  ul. Świętokrzyska 14a, pok. 540 (ZG SIMP),

 tel.( 22 ) 827-17-68.

Tel. kom. koordynatora PLP prof. dr hab. Pawła Soroki:

603-425-568.

E-mail: pawel@plp.info.pl

 

 

Dodaj komentarz