STANOWISKO OBYWATELSKIEGO KOMITETU OBRONY POLSKICH ZASOBÓW NATURALNYCH i POLSKIEGO LOBBY PRZEMYSŁOWEGO DO PROJEKTU POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLSKI DO 2040 R. OPRACOWANEGO PRZEZ MINISTERSTWO ENERGII W CELU JEGO PRZEDŁOŻENIA PARLAMENTOWI I RZĄDOWI

Pismo przewodnie do Premiera

WPROWADZENIE

1.  Fakty wynikające z 30-letniego okresu transformacji jednoznacznie wskazują, że władze państwowe bez właściwej kontroli społecznej  nie potrafiąskutecznie zadbać o dobro wspólne Polaków.

2.  Projekty: Polityki Energetycznej Polski 2040, Polityki Surowcowej Polski oraz ustawy „Polska Agencja Geologiczna” są dokumentami integralnymi i współzależnymi, które nie zabezpieczają podstawowego interesu narodowego.

3. Sektor paliwowo – energetyczny ze względu na ogromne zasoby nośników energetycznych i surowców strategicznych Polski oraz dynamiczny rozwój nowych technologii ma największe możliwości generowania zysków w przyszłości rzędu setek bilionów zł, które są obiektem najwyższego zainteresowania obcychkapitałów w celuprzejęcia nad nimi kontroli i staleczerpania z nich ponad przeciętnych zysków kosztem polskiego społeczeństwa.

4. Sektor paliwo – energetyczny jest najważniejszym sektorem decydującym nie tylko o bezpieczeństwie, konkurencyjności i suwerenności naszej gospodarki ale również o możliwości pomnażania bogactwa Polaków.Dlatego  powinien być pod maksymalną kontrolą Skarbu państwa lub narodu polskiego w przypadku jego uwłaszczenia na zasobach naturalnych Polski.

5.  Struktura własnościowa sektora paliwowo – energetycznego w 1989 roku w 100 % należała do Skarbu Państwa czyli pośrednio do narodu polskiego. Struktura własnościowa spółek sektora paliwowo – energetycznego w 2019 roku (po 30 latach transformacji) z dużym przybliżeniem w około 50 % należy do Skarbu Państwa z silną tendencją do dalszego zwiększania udziału kapitału obcego w kapitałach własnych spółek w ramach tworzącego się nowego modelu biznesowego sektora, opartego na prosumenckiej energetyce  rozproszonej.

6.  Kontynuacja tych negatywnych trendów doprowadziłaby do dalszego wywłaszczenia suwerena z jego najcenniejszych aktywów decydujących o jego standardzie życia i pozycji narodu polskiego na arenie międzynarodowej w 2040 roku, co byłoby jawną zdradą stanu.

7.  Struktura własnościowa spółek sektora paliwowo – energetycznego powinna z powrotem dążyć do stanu z 1989 roku aby w 2040 roku w maksymalnym stopniu była pod kontrolą Skarbu państwa lub narodu polskiego po jego ewentualnym uwłaszczeniu na zasobach naturalnych Polski.

I. Pojęcie bezpieczeństwa energetycznego dla Polski

Właściwe rozumienie bezpieczeństwa energetycznego  jest warunkiem koniecznym do opracowania optymalnej Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku.Bezpieczeństwo Energetyczne Polski to zapewnienie stabilnych dostaw prądu, ciepła i chłodu (minimalizacja wskaźników SAIDI, SAIFI) przy jak najniższych jednostkowych kosztach wytwarzania 1kWh energii elektrycznej lub cieplnej oraz :

1) przy jak najkrótszym czasie transformacji obecnej nisko sprawnej i wysoko emisyjnej energetyki zawodowej do energetyki rozproszonej o optymalnej emisyjności i efektywności wytwarzania wynikającej z zastosowania najlepszych dostępnych na rynku technologii.

2) przy maksymalnym wykorzystaniu własnych źródeł energii, zasobów pracy i technologii.

3) przy maksymalnym udziale skarbu państwa i polskiego kapitału w przypadku uwłaszczenia naszego narodu na zasobach naturalnych Polski) w aktywach przyszłych spółek (surowcowych, wzbogacania, energetycznych, rafineryjnych, chemicznych).

4) przy maksymalnej elastyczności wytwarzania.

5) przy maksymalnym ograniczeniu zmiennych w procesie wytwarzania, które głównie są wynikiem zmienności popytu w poszczególnych porach dnia, sezonu, roku (spłaszczanie krzywej popytu oraz zmiennych wynikających z  niepewności wytwarzania w Odnawialnych Źródłach Energii(spłaszczanie krzywej podaży).

6) przy maksymalizacji oszczędności energii.

7) przy maksymalnym w porównaniu  do istniejącego zwiększenia potencjału magazynowaniu energii w postaci paliw gazowych i płynnych pod ziemią.

8) przy optymalnym potencjale do magazynowania energii elektrycznej i cieplnej.

II.  Wizja i wartości nadrzędne PEP 2040 wg Ministerstwa Energii

W świetle obecnej polityki Unii Europejskiej prezentowany przez Ministerstwo Energiiprojekt PEP 2040 uwzględnia wymóg ciągłego ograniczania emisji ze spalania węgla kamiennego i brunatnego poniżej 550 g/kWh zgodnie z BAT (najlepszych nowych dostępnych technik i technologii) oraz wymóg dynamicznego wzrostu bez emisyjnego wytwarzania energii z Energetyki Jądrowej (EJ) i OZE (farm wiatrowych i fotowoltaicznych) co wymusza konieczność wprowadzenia kosztownego rynku mocy.

Powyższe oznacza w sposób niepodważalny, że koszty produkcji energii w 2040 roku w obecnym Krajowym Systemie Energetycznym (KSE) będą kształtowały się na górnych możliwych poziomach wytwarzania prądu ciepła i chłodu, co pozbawi gospodarkę krajową konkurencyjności a samorządy i gospodarstwa domowe doprowadzi na skraj ubóstwa energetycznego.

Słabą stroną PEP 2040 jest również brak pokazania:

 • Bilansu Energetycznego w 2040 roku w rozbiciu na udział wytwarzania energii w obecnym Modelu KSE (generatorach dużych mocy) i w przyszłych Klastrach Energii (generatorach małych mocy w układach samobilansujących się).
 • Wyceny własnych nośników energetycznych oraz innych strategicznych surowców niezbędnych do transformacji sektora wg projektu ME na tle wyceny nośników i surowców importowanych.
 • Struktury własnościowej proponowanego Modelu KSE w 2040 roku.
 • Alternatywnych rozwiązań do prezentowanego Mix-u Energetycznego.
 • Proporcji wytwarzania energii w KSE w stosunku do wytwarzania w Klastrach Energii.
 • Kosztów osieroconych w KSE w 2040 roku.
 • Kryteriów i ich wag wyboru prezentowanego przez ME Mix-u Energetycznego.
 • Uzasadnienia Biznesowego celem oszacowania jednostkowego kosztu wytworzenia  1 MWh w 2040 roku uwzględniającego resurs techniczny, nakłady inwestycyjne oraz koszty kapitałowe, operacyjne, likwidacyjne, remediacyjne  wód i gruntów i rekultywacji terenu.
 • Wyceny Innowacyjnych Czystych Technologii Węglowych, ich produktów, czasu ich wdrożenia oraz nie pokazuje pozytywnego ich wpływu na obniżenie wskaźnika SAIDI (średni systemowy czas trwania przerwy długiej w dostawach energii elektrycznej i wskaźnika SAIFI (przeciętnej systemowej częstości przerw długich w dostawie energii, co jest kluczowym parametrem dla oceny stopnia zapewnienia bezpieczeństwa kraju.

 

III.  Wizja mix-u energetycznego Polski w 2040 roku wg Ministerstwa Energii

 

1. Węgiel  – < 60 % (nie określono % udziału w rynku 2040 roku)

2. OZE –  > 25 % (zwiększanie udziału w rynku z OZE w 2040 roku)

3. EJ – ok. 10 – 15  % (6 – 9 GW)

4. Kinetyka wody – ok. 5 %

 

IV.  Wizja i wartości nadrzędne PEP 2040 wg Strony Społecznej

Nowy Model Krajowego Systemu Energetycznego PEP 2040 proponowany przez stronę społeczną uwzględnia podobnie jak Model ME konieczność ograniczenia emisji z tą jednak różnicą, że bardziej restrykcyjnie podchodzi do ochrony środowiska naturalnego poprzez stopniowe wyłączanie z obiegu generatorów prądu, ciepła i chłodu opartych na  technologii spalania węgla kamiennego i brunatnegoi zastąpienie ich gazem uzyskiwanym z podziemnego procesowania węgla zarówno kamiennego jak i brunatnego oraz w oparciu o krajowe w większości odnawialne źródła energii.

Głównymi Nośnikami Energetycznymi w Naszym Projekcie PEP 2040  powinna być geotermia oraz wodór pozyskany z podziemnego procesowania węgla zarówno kamiennego jak i brunatnego, które  uzupełniane będą energią z wody, biogazu i biomasy przy równoczesnym minimalnym wykorzystaniu drogiej i niestabilnej energii z wiatru i słońca.

Wszystkie te źródła energii są paliwami prawie bez emisyjnymi, które będą wykorzystane w nowych inwestycjach w Energetyce Rozproszonej (prosumenckiej) w generatorach niskiej mocy w samobilansujących się energetycznie Klastrach wspomaganych przez lokalne magazyny energii.

Zaproponowany przez stronę społeczną Nowy Model Energetyczny PEP 2040 zapewni większe bezpieczeństwo państwu a gospodarce, samorządom i gospodarstwom domowym bardzo konkurencyjne ceny i satysfakcjonujące wskaźniki SAIDI i SAIFI.

Skutkiem ubocznym wdrożenia Nowego Modelu dla spółek PGE, Energa, Enea i Tauron oraz operatora przesyłu (PSE) i spółek dystrybucji energii będzie systematyczne zmniejszanie się ich udziału w wytwarzaniu i sprzedaży energii z dotychczasowego KSE opartego na dużych jednostkach wytwórczych generujących drogą i niestabilną energię emisyjną.

Rynki i przychody tych spółek z roku na rok przejmowane będą przez podmioty gospodarcze, które inwestować będą w energetykę rozproszona opartą na cieple ziemi i gazie, w tym uzyskiwanym z podziemnego procesowania węgla zarówno kamiennego jak i brunatnegooraz na innowacyjnych technologiach.

Ze względu na maksymalizację stopnia bezpieczeństwa energetycznego kraju, maksymalizację wpływów do budżetu oraz możliwość generowania potężnych zysków, które powinny zasilać Narodowy Fundusz Emerytalny, zaproponowany przez stronę społeczną Obywatelski Model PEP 2040 nieodwołalnie wymaga pełnej kontroli Skarbu Państwa nad tym najbardziej strategicznym sektorem w gospodarce.

Alternatywnym rozwiązaniem do sprawowania kontroli nad strukturą geologiczną Polski i sektorem paliwowo-energetycznym przez Skarb Państwa, jeszcze bardziej wpisującym się w oczekiwania spauperyzowanego społeczeństwa byłoby uwłaszczenie obywatelina zasobach naturalnych. To byłoby narzędzie gwarantujące możliwość zablokowania korzystania osobom nieuprawnionym z bogactwa jakim obdarzyła nasz kraj Matka Natura. To byłaby sprawiedliwa rekompensata za wywłaszczenie już  polskich obywateli  z kluczowego majątku  związanego z nieruchomościami na powierzchni ziemi oraz za wysokie, ciągle rosnące zadłużenie państwa, samorządów, firm i gospodarstw domowych w okresie 30 -letniej transformacji ustrojowej.

 

V.  Polityka Energetyczna Polski  do 2040 r. według Strony Społecznej

Nowy Model Biznesowy przyszłego sektora paliwowo – energetycznego zdaniem strony społecznej powinien być oparty na maksymalnym udziale energetyki rozproszonej w Klastrach Energii wytwarzanej z dwóch podstawowych nośników energetycznych:

1. Geotermii i wód termalnych jako krajowe i bez emisyjne odnawialne, prawie niewyczerpalne źródło energii, z którego można korzystać na obszarze 2/3 powierzchni Polski.

2. Wodoru pozyskanego (po dopracowaniu technologii) z podziemnego zgazowania węgla kamiennego i brunatnego, którego z naszych zasobów wg bardzo wiarygodnych szacunków moglibyśmy wytworzyć w ilości ok. 100 bln m3, co zaspokoiłoby potrzeby krajowe przy dzisiejszym popycie na ok 10 tyś. lat.

 

VI.  Wizja mix-u energetycznego Polski w 2040 roku wg Strony Społecznej

 

1. Geotermia głęboka w skałach plutonicznych – ok.20 %

2. Wodór, CH4 – z podziemnego zgazowania węgla kamiennego i brunatnego ( np. metodą

górnictwa otworowego oraz BAT ) – ok.  40%

3. Węgiel oparty na dotychczasowej  technologii spalania – ok. 20 % z tendencją malejącą  w następnych latach

4. Biogaz, biomasa – ok. 10% z zastosowaniem najlepszych technologii

5. Kinetyka wody – ok. 5 %

6. Wiatr, słońce malejące z dotychczasowych technologii, zwiększające się w miarę rozwoju nowych technologii, które byłyby stabilniejsze inie wymagałyby rządowego wsparcia finansowego – ok. 5 %

 

VII.  Podsumowanie

1. Przedłożona w grudniu 2018 roku do konsultacji społecznych Polityka Energetyczna Polski 2040 „autorstwa” Ministerstwa Energii czyli osób, które od 12 lat zajmują kluczowe stanowiska w sektorze, z punktu widzenia interesu publicznego jest skrajnie niezgodna z polską racją stanu ze względu na preferowanie, a właściwie bezkrytyczne forsowania w niej:

 • Budowy Elektrowni Jądrowych – najdroższego z możliwych źródeł energii liczonej w całym cyklu jej życia o potężnym ryzyku ponoszenia w przyszłości wysokich kosztów osieroconych szczególnie po standaryzacji i upowszechnieniu energetyki rozproszonej opartej na generatorach małej mocy. Dla przykładu zamiast jednej elektrowni jądrowej o mocy 1500 MW, zbudowanej na powierzchni kilkudziesięciu hektarów, należałoby zbudować 4 tys. wiatraków po 1,5 MW każdy na powierzchni 144 km2
 • Energetyki z OZE (farm wiatrowych i fotowoltaicznych) o niskiej sprawności, krótkim resursie technicznym, wymagającej silnego wsparcia budżetowego oraz mocno destabilizującej rynek energii.
 • Niemcy do OZE rocznie dopłacają około 25 mld euro ! Elektrownie wiatrowe na lądzie ze względów atmosferycznych pracują jedynie ok. 1/4 czasu w roku i potrzebują źródeł rezerwowych. Energia pozyskana z słońca ma jeszcze niższe wykorzystanie.
 • Energetyki tradycyjnej w oparciu o spalanie węgla poprzez odkupienie od EDF za 4.2 mld zł zużytych moralnie i technicznie aktywów węglowych, które w przyszłości będą generować potężne straty, współfinansowania za kwotę 800 mln zł z budżetu (PFR) Elektrowni Jaworzno należącej do Spółki Tauron, w której SP utracił już kontrolę, planowaniu budowy na węglu Elektrowni Ostrołęka wiedząc jak bardzo wzrosną ceny uprawnień do emisji CO2.
 • Zwiększenia o ok. 10 mln t/r importu węgla (głównie z Rosji) uzależniając jeszcze bardziej bezpieczeństwo energetyczne Polski od zagranicznych, niełaskawych nam dostawców. Wzrost importu wymuszony został w następstwie skandalicznej i jak na razie bezkarnej decyzji o likwidacji KWK  „Makoszowy” i KWK „ Krupiński” oraz nie wystarczające odtwarzanie frontu wydobywczego w Polskiej Grupie Górniczej. Powyższe jest skutkiem wysłania ok. 8 tys. najbardziej wykwalifikowanych górników na urlopy górnicze, co obniżyło potencjał do wydobycia polskiego węgla o ok. 10 mln t/r.
 • Polityka ta, przy obecnych cenach węgla doprowadziła do zmniejszenia zysków górnictwa o około 2 mld zł/rok a do roku 2020 o ok. 8 mld zł, czyli tyle ile rząd PiS przeznaczył na „pomoc” publiczną dla górnictwa, którą dalej zwiększa, zamiast środki te inwestować w Czyste Technologie Węglowe, Geotermię i Energetykę Rozproszoną.

 

2. Forsowanie drogiego i niestabilnego OZE bez przygotowania odpowiedniej ilości magazynów energii,  w połączeniu z odkupieniem od francuskiej spółki EDF – zużytej elektrowni Rybnik i 8 dużych elektrociepłowni oraz nieuzasadnionemu dalszemu inwestowaniu w nieelastyczne, o dużych mocach generatory węglowe (500 i 1000 GW) wymusiło z kolei konieczność wdrożenia bardzo kosztownego (ok. 30 mld zł/10 lat) Rynku Mocy czyli konieczności utrzymania w dyspozycji dużych mocy produkcyjnych okresowo tylko wytwarzających energię celem zapewnienia ciągłości dostaw.

 

3. Rynek Mocy z powyższymi implikacjami, to najbardziej kosztowne narzędzie z możliwych innych alternatywnych rozwiązań stabilizujących Krajowy System Elektroenergetyczny, które mogłyby być zastosowane ale przed bez wątpienia błędnymi  decyzjami podjętymi przez Rząd PiS, po przejęciu władzy w tej kadencji Sejmu. Teraz od rynku mocy właściwie nie ma już odwrotu ale od odejścia zamiaru budowy elektrowni atomowej tak.

 

 

4. Forsowanie fuzji spółek „Orlen” SA i „Lotos” SA jako firm strategicznych należących również do sektora paliwowo – energetycznego jest kolejnym dowodem na pozbywanie się kontroli Skarbu Państwa nad kluczowymi firmami, wbrew publicznym deklaracjom, które w Chicago w2017 roku Pan Premier Mateusz Morawiecki złożył naspotkaniu z amerykańską Polonią oświadczając, że PiS w przeciwieństwie do koalicji rządzącej PO-PSL nie sprzedaje akcji strategicznych spółek (wymienił między innymi Orlen i Lotos).Fakty jednak są odmienne albowiem:

 • W projektowanej fuzji kontrolę nad spółką Lotos, przejmie Orlen kontrolowany przez kapitał zagraniczny, nie poprzez bezpośrednią sprzedaż akcji ale przez wzajemną ich wymianę na zasadzie parytetu notowań akcji tych spółek na GPW w Warszawie.
 • Tym sposobem SP wprawdzie zwiększy swój pakiet akcji w spółce Orlen SA z 27 % do ok. 40 % kosztem utraty kontroli nad strategiczną spółką Lotos, w której SP posiada ok. 54 % akcji.
 • Celem nadrzędnym projektowanej fuzji prawdopodobnie nie jest konsolidacja a wchłonięcie do majątku Orlenu unikalnych aktywów Lotosu takich jak, bezzbiornikowy podziemny magazyn paliw płynnych i gazowych, wytwórnia i stacje ładowania wodoru oraz stacje ładowania akumulatorów dla elektromobilności.
 • W latach 2015-18 Lotos realizował już wart ok. 10 mln zł projekt Hestor, w ramach którego badano m.in. jak magazynować wodór oraz analizowano technologie sprężania i rozprężania tego gazu
 • Aktywa te w przyszłości mogą być niezbędne dla ewentualnego eksportu nadwyżek nośników energetycznych po dopracowaniu i rozwinięciu na pełną skalę wydobycia syngazu z podziemnego procesowania węgla.
 • Infrastruktura Portu Gazowego w Świnoujściu oraz rurociąg Baltic Pipe w przyszłości również mogłaby być wykorzystana do eksportu zamiast importu, pod warunkiem jednak uwzględnienia rozwiązań w PEP 2040 zaproponowanych przez stronę społeczną.
 • W podobny sposób (bez wyprzedaży akcji) Ministerstwo Energii w roku 2016 zamierzało pozbyć się kontroli nad Spółką JSW SA, w której SP ma podobnie jak w Lotosie ok. 54 % akcji.
 • Wyrafinowanym narzędziem do realizacji tego celu była próba podniesienia kapitału w JSW SA o 500 mln zł poprzez dodatkową emisję bez chęci skorzystania przez ME z prawa poboru, tłumacząc to brakiem wolnych środków budżetowych i koniecznością przeznaczania ich na świadczenia socjalne. Gdyby operacja ta została sfinalizowana to SP miałby tylko ok. 46 % akcji i utraciłby również kontrolę nad tą strategiczną spółką, tak jak stanie się to z spółką Lotos po ostatecznym przeprowadzeniu fuzji z Orlenem.
 • Rząd PiS i zjednoczonej prawicynajsilniejsze akcenty w swojej działalności kładzie na wydawaniu środków na cele społeczne poprzez wzrost zadłużenia, kolonizowanie kraju inwestycjami zagranicznymi, wydawanie setek mld zł na wątpliwe inwestycje środowiskowe, zamykanie najbardziej perspektywicznych kopalń, trwonieniu publicznych pieniędzy na inwestycje, które nigdy się spłacą, tuszowaniem afer własnych i swoich poprzedników oraz projektowaniem najdroższej z możliwych koncepcji funkcjonowania polskiej energetyki zamiast wyszukiwać narodowych potencjałów  wzrostu by jak najszybciej pomnażać bogactwo narodu polskiego.

 

5. W świetle powyższego postulujemy uwzględnienie w budżecie państwa na rok 2019 kilka milionów zł (Budżet Obywatelski) na wykonanie następujących Studium Wykonalności niezbędnych do rozpoznania możliwości i potencjału rozwiązań wpisujących się w wizję PEP 2040 opracowaną przez stronę społeczną. Studium wykonalności dotyczyłoby:

 • Instalacji demonstracyjnej do podziemnego procesowania węgla kamiennego zlokalizowanej na byłym obszarze górniczym KWK „Krupiński”.
 • Instalacji demonstracyjnej do podziemnego procesowania węgla brunatnego zlokalizowanej w miejscu zaproponowanym przez niezależnych ekspertów.
 • Budowy Kopalni rud żelaza i towarzyszącym im rud polimetalicznych w okolicach Suwałk z zakładem wzbogacania rud celem pozyskania koncentratów.
 • Wykonania otworów do głębokości 7 – 8 km celem rozpoznania dotychczas perspektywicznych złóż ropy i gazu zalegających na większych głębokościach.
 • Wykonania otworów do głębokości 7 – 8 km celem rozpoznania granicznych warunków do budowy siłowni geotermalnej.
 • Budowy elektrowni geotermalnej w oparciu o pozyskane informacje z wykonania otworów głębokich do skał plutonicznych.
 • Wykonania gruntownych analiz odpadów poflotacyjnych (ponad 1 mld t) na zawartość w nich strategicznych surowców zalegających na składowisku w Żelaznym Moście wg najlepszych dostępnych technik.
 • Wykonania gruntownych analiz odpadów poflotacyjnych i hałd górniczych zalegających na składowiskach 3 wybranych kopalń.
 • Wszystkie opracowania Studiów Wykonalności i wybranie lokalizacji do przeprowadzenia wyżej wymienionych przedsięwzięć wskazane zostałyby przez zespoły niezależnych ekspertów powołanych przez stronę społeczną.
 • Opracowania listy strategicznych surowców i ich wyceny rynkowej w złożu na podstawie pozyskanej już informacji geologicznej.

 

6. Dodatkowe, niepodważalne ale bardzo bulwersujące fakty :

 • w 2010 roku powołano do życia PGE EJ 1 sp. z o.o. jako spółkę celową, która odpowiada za bezpośrednie przygotowanie i realizację procesu inwestycyjnego budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy do 3750 MWe, zatrudniająca ok. 60 osób w tym 3 osobowy zarząd i 9 osobową radę nadzorcza, na których utrzymanie wydano już ponad 400 mln zł
 • projekt Polityki Energetycznej Polski 2040 autorstwa Ministerstwa Energii opracowywany był bardzo długo (12 lat) i przez prawie te same osoby, które zasiadały w rządzie również w latach 2005 – 2007, a później byli posłami opozycyjnymi podczas 8 -letnich rządów koalicji PO-PSL,
 • autorzy projektu jako przedstawiciele rządu i opozycyjni posłowie partyjni finansowani milionowymi subwencjami z budżetu państwa oprócz ogromu czasu mieli również do dyspozycji dodatkowo setki mln zł, tysiące urzędników, setki ekspertów oraz dziesiątki prawników na jego przygotowanie.
 • Pomimo stworzenia przez naród takich komfortowych warunków pracy i płacy,  autorzy przygotowali dokument, który pod żadnym pozorem nie powinien być zaakceptowany do realizacji przez żadną stronę reprezentującą społeczeństwo.

 

7.  W tej sytuacji, gdzie nie ma już możliwości cofnięcia się ani o krok , zmuszeni zatem jesteśmy do wysunięcia żądania w myśl art. 4 Konstytucji RP aby rząd wydłużył okres konsultacji społecznych do 31marca 2019 roku w celu powołania szerszego zespołu reprezentującego stronę społeczną, któremu rząd dla kilkuosobowego składu zapewni skromne środki finansowe, techniczne i organizacyjne aby bezkolizyjnie i systematycznie przeprowadzać negocjacje z delegacją rządową celem wypracowania wspólnego stanowiska z udziałem komisji parlamentarnych.

Warszawa, 14.01.2018 r.

Opracowali eksperci OBYWATELSKIEGO KOMITETU OBRONY POLSKICH ZASOBÓW NATURALNYCH i POLSKIEGO LOBBY PRZEMYSŁOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1.

PORÓWNANIE KONCEPCJI PEP 2040 – wersji RZĄDOWEJ i STRONY SPOŁECZNEJ

 

 

STRONA RZĄDOWA STRONA SPOŁECZNA

1. Optymalne wykorzystanie własnych zasobów energetycznych

racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych

węgiel kamienny:

− rentowność sektora

− racjonalne eksploa-tacja, wykorzystanie i dystrybucja

− innowacje w wydoby-ciu i wykorzystaniu

węgiel brunatny:

− racjonalna eksploatacja złóż

− innowacje w wykorzystaniu

gaz ziemny:

− poszukiwanie nowych złóż (w tym niekonwencjonalnie) i uzupełnienie krajowej podaży zdywersyfiko-wanymi dostawami

ropa naftowa:

− poszukiwanie nowych złóż i uzupełnienie krajowej podaży zdywersyfikowanymi dostawami

biomasa i odpady nierolnicze:

− racjonalne wykorzystanie własne

węgiel kamienny:

− przestawianie eksploatacji tradycyjnej na technologię zgazowania podziemnego

− przeróbka chemiczna (amoniak, metanol, paliwa syntetyczne)

− użycie konwencjonalne z naturalną tendencją malejącą

węgiel brunatny:

− przestawienie eksploatacji tradycyjnej na technologię zgazowania podziemnego 95%

− przeróbka chemiczna 5%

ENERGIA GEOTERMALNA:

− wykorzystanie energii ziemi i wód zlokalizowanych gł.≤ 8000m do zasilania elektrowni lokalnych w systemie źródeł rozproszonych i centralnych systemów ogrzewania

− eksport nadwyżek energii

gaz ziemny:

− poszukiwanie krajowych nowych złóż,

− zmniejszanie importu proporcjonalnie do zwiększanej podaży surowca z technologii zgazowania węgla

− uzyskanie samowystarczalności, eksport nadwyżek

ropa naftowa:

− poszukiwania złóż węglowodorów max. długimi otworami

biomasa i odpady rolnicze:

− biomasa nie jest paliwem, wymaga przetwórstwa

2. Rozbudowa infrastruktury  wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej

pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną

moce wytwórcze:

− zdolność pokrycia popytu własnymi mocami (stabilnie, elastycznie, ekologicznie)

− wzrost popytu pokryty mocami innymi niż konwencjonalne węglowe

− węgiel – udział 60% w wytwarzaniu w 2030 r.

− energetyka jądrowa – 6-9 GW w 2043 r.

− OZE – wzrost wykorzystania,

− gaz ziemny – głównie jako moce regulacyjne

 

 

infr. sieciowa:

− rozbudowa sieci przesyłu i dystrybucji

− bezpieczne połączenia transgraniczne

− wzrost jakości dystrybucji energii

− sprawność działań w sytuacjach awaryjnych

− rozwój magazynowania

− rozwój inteligentnych sieci

moce wytwórcze:

− bez uwag

− bez uwag

− węgiel – udział 60% w wytwarzaniu w 2030 r, udział w 2040 do ok. 20%

− geotermia –  do 6-9 GW w 2030 r,  do 15-18 GW w 2040

− energetyka jądrowa  rezygnacja – koncepcja nie do zaakceptowania

−       OZE – wzrost wykorzystania tylko w przypadku rozwoju nowych  technologii, (BAT), które byłyby stabilniejsze i nie wymagałyby rządowego wsparcia finansowego

− gaz ziemny – do 2040  osiągnięcie samowystarczalności (technologia zgazowania węgla, zaprzestanie importu)

infr. sieciowa:

− rozbudowa sieci przesyłu i dystrybucji

− bezpieczne połączenia transgraniczne

− wzrost jakości dystrybucji energii

− sprawność działań w sytuacjach awaryjnych

− rozwój magazynowania

rozwój inteligentnych sieci

 

 

 

 

 

 

 

             STRONA RZĄDOWA

           STRONA SPOŁECZNA

3. Dywersyfikacja dostaw gazu i ropy oraz  rozbudowa infrastruktury sieciowej

pokrycie zapotrzebowania na gaz ziemny i paliwa ciekłe

− gaz ziemny:

− możliwość odbioru importu (Baltic Pipe, terminal LNG)

− sprawne połączenia transgraniczne

− rozbudowa sieci przesyłu, dystrybucji i magazynów gazu

 

 

ropa i paliwa ciekłe:

− rozbudowa sieci przesyłu i magazynów ropy naftowej i paliw ciekłych

− gaz ziemny:

− możliwość importu do 2040, w latach następnych dynamiczny wzrost eksportu (Baltic Pipe, terminal LNG – z opcją jego rozbudowy do 10 mld m3/rok), z własnych czystych technologii węglowych

− sprawne połączenia transgraniczne

− rozbudowa sieci przesyłu, dystrybucji i magazynów gazu

ropa i paliwa ciekłe:

 – rozbudowa sieci przesyłu i magazynów ropy naftowej i paliw ciekłych

4. Rozwój rynków energii

w pełni konkurencyjny rynek energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz paliw ciekłych

energia elektryczna:

− wzmocnienie pozycji konsumenta (w tym inteligentne liczniki)

− ochrona konkurencyjności przemysłu energochłonnego

− spłaszczenie krzywej popytu na moc

− wdrożenie elektromobilności

− urynkowienie usług systemowych

− reforma handlu energią elektryczną

gaz ziemny:

− liberalizacja rynku

− wzmocnienie pozycji Polski na europejskim rynku gazu (regional-necentrum handlu)

− nowe segmenty wykorzystania gazu

produkty naftowe:

− uporządkowanie ról

− wzrost roli paliw nietradycyjnych (biokomponenty, paliwa alternatywne, elektromobilność)

energia elektryczna:

− wzmocnienie pozycji konsumenta (w tym inteligentne liczniki)

− ochrona konkurencyjności przemysłu energochłonnego

− spłaszczenie krzywej popytu na moc

− wdrożenie elektromobilności

− urynkowienie usług systemowych

− reforma handlu energią elektryczną

gaz ziemny:

− liberalizacja rynku

− wzmocnienie pozycji Polski na europejskim rynku gazu (regionalne centrum handlu)

− nowe segmenty wykorzystania gazu

produkty naftowe:

− uporządkowanie ról

 wzrost roli paliw nietradycyjnych (biokomponenty, paliwa alternatywne (paliwa syntetyczne z syngazu , elektromobilność  – (wodór z syngazu1)

5. Wdrożenie energetyki jądrowej

obniżenie emisyjności sektora energetycznego oraz bezpieczeństwo pracy systemu

− uruchomienie pierwszego bloku jądrowego o mocy 11,5 GW do 2033 r. oraz kolejnych pięciu do 2043 r. (łącznie ok. 6-9 GW)

− zapewnienie warunków formalno-prawnych oraz finansowych budowy i funkcjonowania energetyki jądrowej

− wykwalifikowanie kadry

− właściwy dozór jądrowy

− zapewnienie składowiska odpadów nisko i średnioaktywnych

 REZYGNACJA – EJ koncepcja nie do zaakceptowania

6. Rozwój odnawialnych źródeł energii

obniżenie emisyjności sektora energetycznego oraz dywersyfikacja wytwarzania energii

− 21% OZE w finalnym zużyciu energii brutto w 2030 r.

− w ciepłownictwie i chłodnictwie – 1-1,3 pkt proc. rocznego przyrostu zużycia

− w elektroenergetyce – utrzymanie wzrostu, wdrożenie morskiej energetyki wiatrowej

− w transporcie –

10% OZE w 2020 r i 14% w 2030 r.

− warunkowy rozwój niesterowalnych OZE

− możliwość bilansowania OZE  (magazyny, klastry energii, źródła regulacyjne)

− wsparcie rozwoju OZE (z zapewnie-niem bezpieczeństwa pracy sieci)

REZYGNACJA – z rozwoju dotowanego OZE

 

−   

 

             STRONA RZĄDOWA

          STRONA SPOŁECZNA

7. Rozwój ciepłownictwa i  kogeneracji

powszechny dostęp do ciepła oraz niskoemisyjne wytwarzanie ciepła w całym kraju

−  aktywne planowanie energetyczne w regionach

− budowa mapy ciepła

ciepłownictwo systemowe:

− konkurencyjność do źródeł indywidulanych

− wzrost wykorzystania  wysokosprawnej CHP

− wykorzystanie OZE oraz odpadów

− rozbudowa systemów dostaw ciepła i chłodu

− wykorzystanie magazynów ciepła

− obowiązek przyłączania odbiorców do sieci

ciepłownictwo indywidulane:

− zwiększenie  wykorzystywania paliw innych niż stałe 
gaz, niepalne OZE,
energia elektryczna

− skuteczny monitoring emisji zanieczyszczeń

− ograniczenie wykorzystania paliw stałych

− aktywne planowanie energetyczne w regionach

− budowa mapy ciepła

ciepłownictwo systemowe:

− konkurencyjność do źródeł indywidulanych

− wzrost wykorzystania wysokosprawnej CHP

− wykorzystanie OZE oraz odpadów

− rozbudowa systemów dostaw ciepła i chłodu

− wykorzystanie magazynów ciepła

− obowiązek przyłączania odbiorców do sieci

ciepłownictwo indywidulane:

-− zwiększenie  wykorzystywania paliw innych niż stałe

− energia elektryczna    

− skuteczny monitoring emisji zanieczyszczeń

− ograniczenie wykorzystania paliw stałych

8. Poprawa efektywności energetycznej gospodarki

zwiększenie konkurencyjności gospodarki

− 23% oszczędności energii pierwotnej vs. prognozy na 2030 r. z 2007 r.

− prawne i finansowe

zachęty do działań proefektywnościowych

− wzorcowa rola jednostek sektora publicznego

− poprawa świadomości ekologicznej

− intensywna termomodernizacja mieszkalnictwa

− ograniczenie niskiej emisji

− redukcja ubóstwa energetycznego

− 23% oszczędności energii pierwotnej vs. prognozy na 2030 r. z 2007 r.

− prawne i finansowe

zachęty do działań proefektywnościowych

− wzorcowa rola jednostek sektora publicznego

− poprawa świadomości ekologicznej

− intensywna termomodernizacja mieszkalnictwa

− ograniczenie niskiej emisji

− redukcja ubóstwa energetycznego