Archiwum miesiąca: marzec 2019

Komunikat Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i Kapituły Honorowego Wyróżnienia „Bene Meritus pro Industria Poloniae” („Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”)w 2019 roku.

Na posiedzeniu władz Polskiego Lobby Przemysłowego w dniu 5 marca 2013 r. zostało ustanowione Honorowe Wyróżnienie przyznawane przez PLP pn. „Bene Merituspro Industria Poloniae” ( „Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”).  W dniu  1 marca 2019 roku  odbyło się posiedzenie Kapituły Honorowego Wyróżnienia w składzie:  prof. nadzw. dr inż. Tadeusz Gałązka ( przewodniczący ),  inż. Zygmunt Dębiński ( sekretarz),  mgr Kazimierz Łasiewicki, płk w st. spocz. mgr inż. Jerzy Kade, gen. w st. spocz. prof. dr hab. inż. Jerzy Modrzewski i prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk.Uwzględniając określone w Regulaminie Przyznawania Wyróżnień Honorowych PLP niżej wymienione kryteria wyboru:

– całokształt dorobku zawodowego,

–  znaczące dokonania w działalności przemysłowo-gospodarczej,

–  osiągnięcia naukowe wdrożone do praktyki przemysłowej,

oraz  ich znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki narodowej, Kapituła podjęła decyzje o przyznaniu w 2019 roku, w ramach VII edycji,  „Honorowych Wyróżnień Bene Merituspro Industria Poloniae” – „Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu” następującym osobom:

Czytaj dalej

Biogramy laureatów Honorowego Wyróżnienia Polskiego Lobby Przemysłowego „Bene Meritus pro Industria Poloniae” („Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”).

Prof. zw. dr hab. Andrzej Buchacz– pracownik naukowy Wydziału MechanicznegoPolitechniki Śląskiej.  Prowadzone pod kierunkiem Profesora prace naukowo-badacze znalazły szerokie zastosowanie w przemyśle. Głównymi kierunkami badań są: modelowanie, synteza i analiza drgających dyskretno-ciągłych układów mechanicznych metodami klasycznymi oraz w ujęciu grafów i liczb strukturalnych. Prof. Andrzej Buchacz kierował lub był głównym wykonawcą  dziesięciu  grantów własnych i  dodatkowo dwóch  w trakcie realizacjioraz siedmiu  promotorskich  zleconych przez Komitet Badań Naukowych i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Jest promotorem 8 prac doktorskich z dziedziny techniki oraz promotorem ponad 300 prac magisterskich i inżynierskich obronionych w Politechnice Śląskiej, a także ponad 500 prac magisterskich, licencjackich i podyplomowych obronionych w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w latach 1997- 2009. Ponadto jest recenzentem 10 wniosków o tytuł naukowy, 15 wniosków habilitacyjnych oraz 28 wniosków doktorskich. Jest autorem lub współautorem 16 książek, ponad 500 prac naukowych, w tym 29 artykułów w bazie Web of Science, H=7, kilkudziesięciu artykułów w renomowanych czasopismach światowych z Thomson Scientific Master Journal List oraz w wydawnictwach krajowych. Przewodniczący /lub członek wielu organizacji międzynarodowych i krajowych. Prof. Andrzej Buchacz otrzymał wiele nagród rektorskich za działalność dydaktyczną i naukową oraz wyróżnienie Ministra Infrastruktury.Jest także członkiem Komisji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronionąw krajowej wyższej szkole technicznej pod honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czytaj dalej