Uroczystość XXI-lecia Polskiego Lobby Przemysłowego i wręczenie II edycji Wyróżnień Honorowych PLP pt. „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu)

22 marca 2014 roku w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie odbyła się uroczystość  dwudziestej pierwszej  rocznicy powstania  Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Przybyli na nią prezesi przedsiębiorstw i firm, dyrektorzy instytutów cywilnych i wojskowych, prezesi i działacze organizacji społecznych i stowarzyszeń, przedstawiciele Wojska Polskiego, pracownicy naukowi i działacze związków zawodowych współpracujących z PLP oraz dziennikarze.

Powitał ich Koordynator PLP prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka, przedstawiając dokonania Polskiego Lobby Przemysłowego w okresie od marca 2013 roku  do marca 2014 roku. Jego wystąpienie  poprzedziła prezentacja multimedialna przedstawiająca sylwetkę Patrona PLP Eugeniusza Kwiatkowskiego – wybitnego polityka gospodarczego i męża stanu, budowniczego Gdyni i Centralnego Okręgu Przemysłowego. Następnie  wystąpił   prof. nadzw. dr hab. Ryszard Szczepanik – Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, który także przywitał  przybyłych na uroczystość i przedstawił – za pomocą prezentacji multimedialnej i krótkiego filmu – działalność i dorobek naukowy, a także produkty ITWL.

W uroczystości wzięli udział m.in.: Grażyna Henclewska- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Poseł na Sejm RP Jerzy Polaczek, Gen. bryg. Włodzimierz Nowak – Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej w Ministerstwie Obrony Narodowej, płk Witold Lewandowski – przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa Narodowego,  kontradmirał Marek Kurzyk – reprezentujący Sztab Generalny Wojska Polskiego, oraz przedstawiciel Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Obecna też była Agnieszka Petelicka – wdowa po Generale Sławomirze Petelickim, inicjatorka Stowarzyszenia „Siła i Honor” im. Gen. Sławomira Petelickiego.

         Najważniejszą częścią uroczystości XXI-lecia PLP było wręczenie II edycji Wyróżnień Honorowych Polskiego Lobby Przemysłowego pt. „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu). Kapituła Honorowego Wyróżnienia w składzie: prof. dr hab. inż.  Jerzy Klamka ( przewodniczący), prof. dr hab. Andrzej Janicki, Gen. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. Jerzy Modrzewski, prof. nadzw. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik, dr inż. Andrzej Ciszewski, dr inż. Piotr Matejuk, płk w st. spocz. mgr inż. Jerzy Kade, inż. Zygmunt Dębiński i Marek Łukaniuk, uwzględniając wcześniej ustalone niżej wymienione kryteria wyboru osób zasługujących na Honorowe Wyróżnienie PLP:

- całokształt dorobku zawodowego,

-  znaczące dokonania w działalności przemysłowo-gospodarczej,

-  osiągnięcia naukowe wdrożone do praktyki przemysłowej,

oraz  ich znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki narodowej,

podjęła decyzje o przyznaniu w tym roku Honorowego Wyróżnienia BeneMeritus pro Industria Poloniae – Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu następującym osobom:

1.    Mgr inż. Krzysztofowi Dędkowi – Prezesowi Przedsiębiorstwa Sprzętu Ochronnego Maskpol S.A., którego kandydaturę zgłosił członek Kapituły mgr inż. Jerzy Kade.

2.     Dr inż. Ryszardowi Kardaszowi – Prezesowi PCO S.A. i Bumar Elektronika S.A., którego kandydaturę zgłosiło Stowarzyszenie „SIŁA i  HONOR”  im. Gen.  Sławomira Petelickiego.

3.     Mgr inż. Edwardowi Margańskiemu – założycielowi i współwłaścicielowi  Zakładów Lotniczych Margański&Mysłowski Sp. z o.o., którego kandydaturę zgłosiło Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

4.      Inż. Bogdanowi Tatarowskiemu – Prezesowi Zakładu Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia „TECHOM” Sp. z o.o., którego kandydaturę zgłosiła Naczelna Organizacja Techniczna – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

  1.      Mgr Tomaszowi Zaboklickiemu – Prezesowi firmy Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., którego kandydaturę zgłosił Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce.

          Wygrawerowane w brązie tablice Honorowego Wyróżnienia PLP Bene Meritus pro Industria Poloniae” tegorocznym laureatom wręczali: Grażyna Henclewska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Gen. Włodzimierz Nowak – Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON i przewodniczący Kapituły prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka. Towarzyszyli im przedstawiciele instytucji, które zgłosiły kandydatów do Honorowego Wyróżnienia, w tym Pani Generałowa Agnieszka Petelicka.

 Warto dodać, iż po raz pierwszy  Honorowe Wyróżnienie „BeneMeritus pro Industria Poloniae” – „Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”  zostało przyznane rok temu – z okazji dwudziestej rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego – pośmiertnie następującym osobom: prof. Janowi Czochralskiemu, prof. Januszowi Groszkowskiemu, gen. dr Tadeuszowi  Jauerowi, gen. prof. Sylwestrowi Kaliskiemu, inż. Marianowi  Migdalskiemu,  inż. Tadeuszowi Sendzimirowi i  prof. Tadeuszowi  Sołtykowi.

Po wręczeniu tablic  Honorowych Wyróżnień PLP, zaprezentowano  prezentacje multimedialne przedsiębiorstw i firm kierowanych przez laureatów tegorocznej edycji Wyróżnienia. Wręczono także  dyplomy  najaktywniejszym ekspertom Polskiego Lobby Przemysłowego.

Potem wystąpił współpracujący z PLP ekonomista prof. dr hab. Artur Śliwiński, którego krótki referat poświecony był globalnemu kryzysowi finansowo-gospodarczemu i ocenie jego wpływu na polską gospodarkę, a także możliwym scenariuszom  rozwoju tego kryzysu. Po nim głos zabrali goście imprezy: Poseł na Sejm RP Jerzy Polaczek, Jan Guz – Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Leszek Miętek – Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce i inż. Witold St. Michałowski – redaktor naczelny miesięcznika „Rurociągi”.

Ponadto uczestnicy uroczystości otrzymali kolejny rocznik Polskiego Lobby Przemysłowego – publikację nr 25, zawierający opinie, opracowania i stanowiska PLP z roku ubiegłego i początku 2014 roku.

Warto dodać, iż całą imprezę filmowała ekipa Telewizji Internetowej INTERWIZJA z Białej Podlaskiej.

Uroczystość zamknęła część nieoficjalna, przy stole szwedzkim, podczas której udzielano wywiadów, wymieniano poglądy oraz nawiązywano kontakty i  nowe znajomości.

 

Najnowszy Rocznik Polskiego Lobby Przemysłowego 2014 r., publikacja nr 25.

Recepcja uroczystości dwudziestej pierwszej  rocznicy PLP: Ewa Komenda ( z lewej) i Danuta Kijanowska( z prawej)

Prof. dr hab. Ryszard Szczepanik – Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych i Koordynator PLP prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka otwierają uroczystość XXI rocznicy Polskiego Lobby Przemysłowego w dniu 22 marca 2014 roku

Wygrawerowane w brązie tablice Honorowych Wyróżnień PLP „Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu” (II edycja 2014 r.)

Od lewej: prof. Paweł Soroka oraz: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyna Henclewska i Gen. Włodzimierz Nowak – Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON oraz laureaci II edycji Honorowego Wyróżnienia PLP pt. „Bene Meritus pro Industria Poloniae” i przedstawiciele organizacji ich nominujących

Uczestnicy uroczystości XXI-lecia PLP

Uczestnicy uroczystości XXI-lecia PLP

Głos zabrał dr inż. Ryszard Kardasz – Prezes PCO S.A. i Bumaru Elektronika S.A. – jeden z laureatów Honorowego Wyróżnienia PLP w 2014 r

Wystąpienie laureata Wyróżnienia „Bene Meritus pro Industria Poloniae” w 2014 r.  mgr inż. Edwarda Margańskiego

pesaPrezentację multimedialną firmy Pojazdy Szynowe  „PESA”  Bydgoszcz S.A. przedstawia  przewodniczący jej Rady Nadzorczej Ireneusz Sitarski, który odebrał Honorowe Wyróżnienie PLP przyznane Tomaszowi Zaboklickiemu – Prezesowi PESY S.A.

XXI rocznica powstania Polskiego Lobby Przemysłowego - wystąpienie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyny Henclewskiej

Wystąpienie Gen. bryg. Włodzimierza Nowaka – Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej

XXI rocznica powstania PLP- 22 marca 2014 r. Za chwilę głos zabierze  przewodniczący OPZZ Jan Guz

Referat o skutkach globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego dla Polski wygłasza prof. dr hab. Artur Śliwiński

Wystąpienie Prezydenta Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszka Miętka

 Wystąpienie Posła na Sejm RP Jerzego Polaczka

 Od lewej – Kazimierz Łasiewicki – Sekretarz Generalny SIMP, w środku Janusz Kowalski -działacz NOT, specjalista PR, z prawej – prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka – Przewodniczący Kapituły Honorowego Wyróżnienia Polskiego Lobby Przemysłowego, ekspert PLP.

Barbara Kulpińska

Odział Warszawski Towarzystwa Naukowego  Organizacji i Kierownictwa

Z prawej: Stanisław Dominiak – przewodniczący Warszawskiego RSTK przy komputerowej prezentacji, z lewej: Bogdan Tatarowski – jeden z tegorocznych laureatów Honorowego Wyróżnienia „Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”, w  środku prof. dr hab. Janusz Dyduch – wiceprezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Przed rozpoczęciem uroczystości –  od lewej prof. dr hab.  Mirosław Sułek

 Trzeci od środka Poseł na Sejm RP Jerzy Polaczek, a czwarty – gen. Ryszard Dębski.

Wystawa wydawnictw Polskiego Lobby Przemysłowego z lat 1994-2014.

Sala konferencyjna ITWL – uczestnicy XXI rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego w dniu 22.03.2014 r.

Na pierwszym planie Agnieszka Petelicka – wdowa po Generale Sławomirze Petelickim , inicjatorka Stowarzyszenia „SIŁA I HONOR” im. gen. Sławomira Petelickiego, które do tegorocznego Honorowego Wyróżnienia PLP nominowało  dr inż. Ryszarda Kardasza.

W rogu od prawej: Maria Bednarek – sekretarz Warszawskiego  RSTK i  przewodnicząca Stowarzyszenia Plastyków Bemowa  Krystyna Styburska

 Zakończenie uroczystości XXI rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego– w  środku Poseł Jerzy Polaczek

Dodaj komentarz