PRZYCZYNY I KONSEKWENCJE GLOBALNEGO KRYZYSU FINANSOWO GOSPODARCZEGO I JEGO PRZEJAWY W POLSCE

17 grudnia 2008 roku w Warszawie, po trzech latach przerwy, wznowiło prace powołane z inicjatywy Polskiego Lobby Przemysło- wego Konwersatorium „O lepszą Polskę”, tym razem złożone z grupy ekonomistów i ekspertów specjalizujących się w sprawach gospodar- czych i finansowych. Ostatnie posiedzenie Konwersatorium, w którym uczestniczyło ponad 40 ekspertów prezentujących różne poglądy od- było się 2 marca 2005 roku na zakończenie prac, które doprowadziły do opracowania „Raportu o stanie państwa i sposobach jego napra- wy”; w nakładzie 5000 egzemplarzy został on opublikowany w czerwcu 2005 roku i upowszechniony w różnych środowiskach – zob. też www.plp.info.pl .

Kliknij aby pobrać raport

Kliknij aby pobrać sprostowanie do raportu