Ogólnopolskie Forum w Stoczni Marynarki Wojennej poświęcone odbudowie i modernizacji Marynarki Wojennej RP

Ogólnopolskie Forum w Stoczni Marynarki Wojennej

28 czerwca 2017 roku w  Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni odbyło się Ogólnopolskie Forum pt. „Odbudowa i modernizacja Marynarki Wojennej RP: konieczność kompromisu między jej zdolnościami bojowymi, potrzebami i możliwościami polskiego przemysłu stoczniowego a  realiami ekonomicznymi państwa – w nawiązaniu do Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju”. Honorowy Patronat nad Forum objęli: Marek Gróbarczyk – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk – przewodnicząca Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Sejmu RP, Jerzy Kwieciński – Wiceminister Rozwoju Rozwoju oraz Wojciech Szczurek– Prezydent Miasta Gdyni.

Organizatorami Forum byli: Polskie Lobby Przemysłowe im. E. Eugeniusza Kwiatkowskiego i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oraz Stocznia Marynarki Wojennej S.A., Centrum Techniki Morskiej S.A., Polski Klaster Morski, Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Sekcja Krajowa Przemysłu Okrętowego NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”, Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Morskiej, Sekcja Krajowa Pracowników Cywilnych MON NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”, Związek Zawodowy Sektora Obronnego, Związek Zawodowy Inżynierów i Techników, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „SOLIDARNOŚĆ-80” w Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia S. A., Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Stoczni z siedzibą w Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. – Wydział Produkcyjny w Świnoujściu i NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.

W obradach Ogólnopolskiego Forum uczestniczyli: posłowie Dorota Arciszewska- Mielewczyk i Janusz Śniadek, przedstawiciele Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Inspektoratu Marynarki Wojennej i Centrum Operacji Morskich, prezesi i dyrektorzy stoczni i ich zaplecza badawczo-rozwojowego, członkowie Rady Budowy Okrętów,  naukowcy i eksperci Polskiego Lobby Przemysłowego, działacze związkowi reprezentujący współorganizatorów imprezy, przedstawiciele  stowarzyszeń inżynierskich i morskich oraz dziennikarze.

Podczas Forum wygłoszono następujące referaty:

1. kmdr Jacek Hamera (Inspektorat Marynarki Wojennej)  Modernizacja Sił Marynarki Wojennej kierunki modernizacji, udział polskiego przemysłu a otoczenie rozwiązań firm zagranicznych.

2. kmdr por. Sebastian Draga (Centrum Operacji Morskich) Zagrożenia dla bezpieczeństwa RP na obszarach morskich i ich wpływ na rozwój sił morskich RP.

3. prof. dr hab. Zbigniew Klimiuk Zwiększone wydatki na Marynarkę Wojenną RP jako element realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR).

4. kontradm. dr Zbigniew Badeński, wiceadm. dr inż Henryk Sołkiewicz Przyszłość Marynarki Wojennej w świetle dokumentów i faktów.

5. Maciej Fularczyk – Okręt patrolowy typu Ślązak – stan bieżącej realizacji i możliwości adaptacyjne w przyszłych projektach okrętów dla Marynarki Wojennej RP.

6. prof. dr hab. Jerzy Żyżyński – Przywracanie podmiotowej roli państwa w polityce gospodarczej jako współczesna tendencja.

7. kontradm. Konrad Wiśniowski A jednak można, czyli jak zbudowano polski okrętowy system misji na przykładzie nowoczesnego niszczyciela min Kormoran II.

8. kmdr Mirosław Ogrodniczuk Między Bałtykiem a oceanem. Okręt obrony wybrzeża czy fregata z demobilu.

9. dr Krzysztof PająkKoncepcja pozyskania nowych okrętów hydrograficznych dla MW RP.

10. kmdr dr Bohdan Pac Koncepcja zarządzania programem modernizacji Marynarki Wojennej RP.

11. Konrad Golczak Jak skutecznie realizować Program Operacyjny „Zwalczanie zagrożeń na morzu” i jak nim skutecznie zarządzać?

12. Angelika Jarosławska – Założenia programu Polska 3.0 a perspektywy rozwoju polskiego przemysłu stoczniowego.

Ich tematyka dotyczyła kierunków odbudowy i modernizacji Marynarki Wojennej RP, realizowanej w ramach Programu Operacyjnego „Zwalczanie zagrożeń na morzu w latach 2013-2022/30”, udziału w tym polskich stoczni we współpracy z pożądanymi partnerami zagranicznymi, a także uwarunkowań finansowych i ekonomicznych tych procesów. W wystąpieniach uwzględniony został kontekst wynikający z rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, która przewiduje odbudowę i rozwój polskiego przemysłu stoczniowego i Strategicznej Koncepcji Bezpieczeństwa Morskiego RP, przyjętej w lutym tego roku przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, opracowanej we współpracy z Radą Budowy Okrętów.

P.S.