Komunikat Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i Kapituły Honorowego Wyróżnienia „Bene Meritus pro Industria Poloniae” („Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu

W dniu 3 kwietnia  2023 roku zebrała się – powołana przez władze Polskiego Lobby Przemysłowego – Kapituła Honorowego Wyróżnienia Polskiego Lobby Przemysłowego  w składzie: prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik (przewodniczący), inż. Zygmunt Dębiński (sekretarz), dr Henryk Potrzebowski, mgr Kazimierz Łasiewicki i płk w st. spocz. mgr inż Edmund Misterski, która wybrała tegorocznych laureatów XI edycji Honorowego Wyróżnienia PLP spośród kandydatów zgłoszonych przez stowarzyszenia, placówki naukowe i związki zawodowe oraz członków władz Polskiego Lobby Przemysłowego.

Uwzględniając wcześniej ustalone niżej wymienione kryteria wyboru osób zasługujących na Honorowe Wyróżnienie PLP:

– całokształt dorobku zawodowego,

– znaczące dokonania w działalności przemysłowo-gospodarczej,

-.osiągnięcia naukowe wdrożone do praktyki przemysłowej,

oraz ich znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki narodowej, Kapituła podjęła decyzje o przyznaniu w 2023 roku XI edycji Honorowego Wyróżnienia „Bene Meritus pro Industria Poloniae” – „Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu” następującym osobom:

 

1. Inż. Stanisławowi Jankowskiemu – znakomitemu menedżerowi, inicjatorowi powstania i prezesowi Zakładu Urządzeń Technicznych UNIMASZ Sp. z o.o. w Olsztynie, który swoje innowacyjne produkty wdraża w przemyśle przetwórstwa spożywczego, ciężkim, farmaceutycznym, oponiarskim i  energetycznym, którego kandydaturę zgłosił Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich(SIMP).

 

2. Mgr inż. Andrzejowi Kątckiemu – wysokiej klasy specjaliście w dziedzinie projektowania systemów automatyzacji, który przez wiele lat kierował w Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji, a następne w PIT-Radwar S.A. zespołem realizującym systemy automatyzacji i kierowania dla Sił Zbrojnych RP, którego kandydaturę zgłosił  Kazimierz Łasiewicki – członek Gremium Koordynacyjnego PLP.

 

3. Mgr inż. Wiesławowi Klimkowi geologowi, który przez wiele lat z powodzeniem prowadził – metodami petrograficznymi i geochemicznymi najnowszej generacji – badania poszukiwawcze złóż węglowodorów dla przemysłu wydobywczego oraz badania i analizy w zakresie polityki energetyczno-klimatycznej ukazujące słabości i wady  „zielonej” polityki Unii Europejskiej, osłabiającej  konkurencyjność niektórych branż gospodarki. Jego kandydaturę zgłosił Zygmunt Dębiński – członek władz Polskiego Lobby Przemysłowego.

 

4. Inż. Józefowi Leśniakowi – doświadczonemu i  bardzo sprawnemu menadżerowi, założycielowi i prezesowi firmy AUTOMET GROUP Sp. z o.o. w Sanoku, która należy do czołówki światowych firm dostarczających rozwiązania związane z produkcją foteli samochodowych i autobusowych oraz jest jednym z trzech największych w Polsce producentów nadwozi autobusowych, a ponadto  specjalizuje się w projektowaniu  i produkcji elementów z tworzyw sztucznych nie tylko dla przemysłu motoryzacyjnego, lecz również medycznego, meblarskiego i wojskowego. Jego kandydaturę zgłosił Zarząd Główny SIMP.

 

5. Mgr inż. Arturowi Martyniukowi– Prezesowi Zarządu POLREGIO, największego kolejowego przewoźnika pasażerskiego, który przyczynił się do sukcesywnego rozwoju kolei regionalnej w Polsce, która wypełnia istotną misję społeczną, zapewniając – w ścisłej współpracy z samorządami – przystępny cenowo transport publiczny dla każdego mieszkańca Polski, w tym dojeżdżającym do zakładów pracy i fabryk. Jego kandydaturę zgłosiła Rada Krajowa Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce.

 

6. Dr inż. Edwardowi Przybyszowi – autorowi wielu wdrożonych i nagrodzonych projektów przemysłowych oraz publikacji naukowych, ekspertowi w zakresie polityki energetyczno – klimatycznej, którego kandydaturę zgłosił członek Gremium Koordynacyjnego PLP Wiesław Klimek.

 

7. Prof. dr hab. inż. Romualdowi Rządkowskiemu – twórcy wielu innowacji technicznych i autorowi licznych publikacji naukowych, kierownikowi Zakładu Aerosprężystości w  Instytucie Maszyn Przepływowych PAN i pracownikowi naukowemu Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie, zajmującemu się m.in. żywotnością łopatek i ułopatkowanych tarcz wirnikowych maszyn przepływowych, projektowaniem i wykonaniem turbin parowych małej mocy, promotorowi 12 prac doktorskich, którego kandydaturę zgłosiło  Towarzystwa Polskich Inżynierów Lotnictwa.

 

8. Mgr Andrzejowi Adamowi Stępniewskiemu – działaczowi gospodarczemu i społecznemu o ogromnym dorobku, zasłużonemu dla rozwoju polskiego przemysłu elektronicznego, aktywnemu działaczowi opozycji demokratycznej w okresie PRL i aktywiście  samorządu gospodarczego  w okresie transformacji ustrojowej po 1989 roku, którego kandydaturę zgłosił PSG-Powszechny Samorząd Gospodarczy.

 

  1.  9.  Mgr inż. Janowi Szwedo – znakomitemu menadżerowi  związanemu z Hutą Stalowa Wola. S.A., w której był  m.in. Zastępcą Szefa Biura Konstrukcyjnego, Dyrektorem Technicznym i Operacyjnym, a aktualnie jest Prezesem Zarządy Huty Stalowa Wola S.A. W okresie pracy zawodowej uczestniczącemu  w opracowaniu i wdrożeniu nowoczesnego sprzętu wojskowego. Jego kandydaturę zgłosił Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Inżynierów  i Techników.

 

                                                    za zgodność:

 

Przewodniczący Kapituły                                                      Koordynator

Honorowego Wyróżnienia PLP                                 Polskiego Lobby Przemysłowego

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik

prof.  dr hab. Paweł Soroka