Odbyła się uroczystość 25-lecia Polskiego Lobby Przemysłowego


 

Uroczstość-25-lecia PLP

W sobotę 24 marca 2018 roku w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie miała miejsce uroczystość 25-lecia powstania Polskiego Lobby Przemysłowego. Uroczystość jubileuszowa odbywała się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018. Patronami medialnymi byli: RAPORT WTO, Telewizja internetowa PRESS.WARSZAWA i  Telewizja Internetowa INTERWIZJA.

Czytaj dalej

Komunikat Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i Kapituły Honorowego Wyróżnienia „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu)


Na posiedzeniu władz Polskiego Lobby Przemysłowego w dniu 5 marca 2013 r. zostało ustanowione Honorowe Wyróżnienie przyznawane przez PLP pn. Bene Meritus pro Industria Poloniae ( Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu).  W dniu  5 marca 2018 roku  odbyło się posiedzenie Kapituły Honorowego Wyróżnienia w składzie: prof. dr  inż. Tadeusz Gałązka – przewodniczący,  gen. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. inż. Jerzy Modrzewski,    prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik,  mgr Kazimierz Łasiewicki, mgr inż. Jerzy Horodecki i mgr inż. Edmund Misterski – sekretarz.

Czytaj dalej

Stanowisko Polskiego Lobby Przemysłowego w sprawie pozyskania okrętów wielozadaniowych z zaawansowanymi systemami obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej – kompatybilnymi z naziemnymi systemami obrony powietrznej w programach „Wisła” i „Narew” w okresie odbudowy polskiego przemysłu stoczniowego.


Stanowisko Polskiego Lobby Przemysłowego  w sprawie pozyskania okrętów wielozadaniowych z zaawansowanymi systemami obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej – kompatybilnymi z naziemnymi systemami obrony powietrznej w programach  „Wisła” i „Narew” w okresie  odbudowy polskiego przemysłu stoczniowego 

Polskie Lobby Przemysłowe, z uwagi na zagrożenia związane  z niepewną sytuacją bezpieczeństwa w rejonie państw wschodniej flanki NATO, a także ze względu na dynamiczny rozwój środków napadu powietrznego postuluje,  aby  program budowy 6 okrętów typu „Miecznik” i „Czapla” zastąpić programem budowy okrętów wielozadaniowych o odpowiednim tonażu z zaawansowanymi systemami obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, które będą zdolne do współdziałania z naziemnymi systemami obrony powietrznej, pozyskanymi w ramach programów  „Wisła” i „Narew”.

Czytaj dalej

Wnioski z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.„Przyszłość polskiej elektroenergetyki opartej na węglu brunatnym”


Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Przyszłość polskiej elektroenergetyki opartej na węglu brunatnym” zorganizowana została przez Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i przez Międzyzakładową Komisję Wolnego Związku Zawodowego ,,Sierpień 80″ PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w dniu 11 września 2017 roku w Bełchatowie. Celem Konferencji  było ukazanie znaczenia elektroenergetyki opartej na węglu brunatnym w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Czytaj dalej

Nota o Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Przyszłość polskiej elektroenergetyki opartej na węglu brunatnym” , zorganizowanej w Bełchatowie w dniu 11.09.2017 r.


Ogólnopolska Konferencja naukowa  „Przyszłość polskiej elektroenergetyki opartej na węglu brunatnym” zorganizowana  przez Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i przez Międzyzakładową Komisję Wolnego Związku Zawodowego ,,Sierpień 80″ PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. odbyła się 11 września 2017 roku w Bełchatowie..W jej trakcie wygłoszone zostały  następujące referaty:

- dr Igor Protasowicki- Bezpieczeństwo państwa a bezpieczeństwo energetyczne.

-  prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz – Przyszłość węgla brunatnego w Polsce.

-  mgr Adam Maksymowicz- Przyczyny braku społecznej akceptacji węgla brunatnego.

- dr Justyna Trubalska – Miejsce węgla brunatnego  w bilansie energetycznym Polski.

- dr Edward Przybysz-Pakiet energetyczno-klimatyczny Unii Europejskiej, jako czynnik hamujący rozwój energetyki na węglu brunatnym.

 - mgr Anna Wójtowicz – Energetyka oparta na węglu brunatnym w aspekcie zrównoważonego rozwoju.

Celem Konferencji  było ukazanie znaczenia elektroenergetyki opartej na węglu brunatnym w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Pojęcie to jako istotny element bezpieczeństwa państwa scharakteryzował w swoim referacie dr Igor Praskowicki, ukazując jego składniki i sposoby zapewnienia.  Analizy miejsca węgla brunatnego w bilansie energetycznym Polski  i określenia perspektyw polskiej energetyki opartej na węglu brunatnym dokonała dr Justyna Trubalska.. Zdaniem dr Justyny Trubalskiej, tworzenie bilansu energetycznego stanowi pewien proces związany z oceną współczesnych tendencji, możliwości oraz prognozowania przyszłych trendów zapotrzebowania na surowce energetyczne. Jednak aby proces ten był zamknięty i kompleksowy powinien wychodzić poza zakres wyliczeń oraz uwzględniać konkretny kontekst polityczny, ekonomiczny, społeczny oraz ekologiczny, w jakim dane państwo się znajduje.

Niektóre złoża węgla brunatnego  w Polsce zbliżają się do wyczerpania zasobów i niezbędne jest ich zastąpienie nowymi, które są już odkryte i zbadane. Dla kontynuacji produkcji najtańszej energii jaką jest energia oparta na węglu brunatnym niezbędne jest ich zagospodarowanie, co wymaga podjęcia z odpowiednim wyprzedzeniem decyzji inwestycyjnych. Jednak z  powodu  braku społecznej akceptacji dla węgla brunatnego występują trudności z  inwestycjami związanymi z budową nowych kopalń węgla brunatnego. Przyczyny braku akceptacji dla węgla brunatnego w swoim wystąpieniu określił  mgr  Adam Maksymowicz.

Barierą dla nowych inwestycji jest także Polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej, nastawiona na redukcje emisji dwutlenku węgla i dekarbonizację, czyli ograniczenie energetyki opartej na węglu. Autor kolejnego referatu dr hab. inż.  Zbigniew Kasztelewicz stwierdził w nim, iż Polska winna jednoznacznie wypracować własną doktrynę górniczo-energetyczną opartą w pierwszej kolejności o krajowe surowce energetyczne tj. energetykę węglową w powiązaniu z ekonomiczną energetyką odnawialną i dążyć do zmiany obecnej polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej z zasady kar i subwencji na zasadę biznesową z uwzględnieniem polityki konkurencyjnej i niskoemisyjnej, a nie tylko niskoemisyjnej. Pożądany jest  zrównoważony rozwój energetyki, który – jak stwierdziła w swoim referacie mgr Anna Wójtowicz – jest  znacznie szerszym zjawiskiem, zakładającym zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, efektywności i konkurencyjności rynku energii, który będzie korzystny gospodarczo  i społecznie, ale także przyjazny dla środowiska naturalnego.

Z kolei dr Edward Przybysz w swoim referacie zwrócił  uwagę  na fakt, iż emisja dwutlenku węgla wcale nie jest główną przyczyną ocieplenia klimatu. Do tego ocieplenia przyczyniają się przede wszystkim emitowane do atmosfery gazy cieplarniane. Wszystkich gazów antropogenicznych, obecnych w powietrzu atmosferycznym i stanowiących gazy cieplarniane jest ponad 400. Jest to rozproszona substancja składająca się z wielu różnych związków chemicznych w stanie lotnym oraz w postaci pyłów o zmiennym stanie i różnym czasie zawieszenia w powietrzu. Jednym ze źródeł emisji gazów cieplarnianych jest  też spalanie odpadów komunalnych, które  nie jest  utylizacją.

Publikacja zawierająca referaty wygłoszone podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Przyszłość polskiej elektroenergetyki opartej na węglu brunatnym” , zorganizowanej w Bełchatowie w dniu 11.09.2017 r.


Wstęp

Choć bezpieczeństwo z definicji jest pojęciem abstrakcyjnym to zgodzić się należy, że funkcjonuje nie tylko w teorii. Bezpieczeństwo najczęściej rozpatrywane jest w kategorii antropocentrycznej jako elementarna, a nawet pierwotna potrzeba człowieka. Ludzie z natury doskonale czują, kiedy jest bezpiecznie, a jeszcze lepiej odczuwają brak bezpieczeństwa w sferze personalnej, czy społecznej. Brak bezpieczeństwa jest zjawiskiem niepożądanym, gdyż wyrządza znaczne szkody jednostkom i całym grupom społecznym, a w skrajnych przypadkach nawet destabilizuje ich funkcjonowanie. Zagrożenie bezpieczeństwa potrafi być jednak również zjawiskiem motywującym do działania. Warto w tym miejscu również podkreślić, że zapobieganie zagrożeniom jest bardziej efektywne niż narażenie się na jego skutki.

Cała publikacja: Publikacja konferencyjna-11.09.2017 Bełchatów

Wnioski z Ogólnopolskiego Forum „Odbudowa i modernizacja Marynarki Wojennej RP: konieczność kompromisu między jej zdolnościami bojowymi, potrzebami i możliwościami polskiego przemysłu stoczniowego a realiami ekonomicznymi państwa – w nawiązaniu do Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju”


Wnioski z Ogólnopolskiego Forum „Odbudowa i modernizacja Marynarki Wojennej RP: konieczność kompromisu między jej zdolnościami bojowymi, potrzebami i możliwościami polskiego przemysłu stoczniowego a realiami ekonomicznymi państwa – w nawiązaniu do Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju”, które odbyło się 28 czerwca 2017 roku w Stoczni Marynarki Wojennej pod Honorowym Patronatem Marka Gróbarczyka – Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Poseł Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk – przewodniczącej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Sejmu RP, Jerzego Kwiecińskiego – Wiceministra Rozwoju oraz Wojciecha Szczurka – Prezydenta Miasta Gdyni.

Relacja filmowa z Ogólnopolskiego Forum Odbudowa i modernizacja Marynarki Wojennej RP


Relacja filmowa z Ogólnopolskiego Forum

Odbudowa i modernizacja Marynarki Wojennej RP: konieczność kompromisu między jej zdolnościami bojowymi, potrzebami i możliwościami polskiego przemysłu stoczniowego a realiami ekonomicznymi państwa – w nawiązaniu do Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju,